QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Wyniki finansowe przedsiębiorstw a podział dochodu narodowego

wykres


Rekordowa rentowność przedsiębiorstw niefinansowych w I półroczu b.r. Odzyskanie zdolności do kształtowania cen przez firmy i podwyższona inflacja zapowiadają okres niższego wzrostu realnych wynagrodzeń. W najbliższych kwartałach labor share spadnie. W najbliższych latach wyższy wkład inwestycji do wzrostu, niższy wkład konsumpcji.


Publikowane w poniedziałek dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych dostarczyły dodatkowych argumentów do tezy, którą sformułowaliśmy we wcześniejszym raporcie. We wtorek omówiliśmy implikacje dla inwestycji, dziś pora wznieść sią na nieco wyższy poziom ogólności.


W I półroczu b.r. rentowność (obrotu brutto) całego sektora przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła do 7%, co jest najwyższą wartością w historii szeregu. Solidne wzrosty rentowności zanotowano we wszystkich branżach, choć nie w każdej są one na rekordowym poziomie – przykładowo, w przetwórstwie przemysłowym ustępują tylko I półroczu 2007 roku. Zysk brutto całego sektora odniesiony do PKB również znacząco wzrósł w ostatnich kwartałach i jest na dobrym tropie, by wyrównać maksima z okresu 2006-07. Ma to znaczenie z punktu widzenia historii niedawnej i nieco dłuższej.


wykres.


Rentowność / zyskowność sektora przedsiębiorstw niefinansowych spadała od 2017 r i osiągnęła dno w czasie pandemicznej recesji. Wynikało to zarówno z presji płacowej (jest to okres szybkiego zacieśnienia rynku pracy), jak i z ograniczonej zdolności do kształtowania cen w wielu sektorach w obliczu presji konkurencyjnej. Tyle dłuższej historii. Z kolei w okresie odbudowy gospodarki po pandemii sfera konsumpcyjna pozostawała w tyle za produkcyjną, co jest najlepiej widoczne w porównaniu poziomu produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej. Przypominając – ta pierwsza jest ok. 2% powyżej trendu, ta druga – 4,4% poniżej. Średni miesięczny ubytek względem trendu produkcji przemysłowej w całym okresie marzec 2020 – lipiec 2021 to 4%, a sprzedaży detalicznej – 8%.


Jak wskazywaliśmy we wcześniejszym komentarzu, słabość twardych danych dotyczących zachowania konsumenta jest spójna ze słabością jego nastrojów. Ta z kolei jest najprawdopodobniej związana ze wzrostem inflacji i wyhamowaniem realnej dynamiki dochodów. W przypadku przeciętnego wynagrodzenia oznacza to spadek z 4-5 do 1-2% r/r. Jednocześnie, prognozowana przez nas dynamika zatrudnienia pozostanie również umiarkowana. W konsekwencji (por. wykres poniżej) dynamika funduszu płac będzie w całym horyzoncie prognozy (1,5 roku) niższa od dynamiki nominalnego PKB. Oznacza to odwrócenie wzorca obowiązującego w poprzednich latach, kiedy to fundusz płac rósł szybciej od nominalnego PKB.


wykres.


Relatywnie wysoki wzrost funduszu płac w tym okresie (2016-2019) odpowiada wzrostowi udziału wynagrodzeń w PKB (por. poniżej – dane z rachunków narodowych, nie ze statystyki przedsiębiorstw). Udział płac w PKB jest popularnym miernikiem w popularnym piśmiennictwie ekonomicznym, choć niedoskonałym. W szczególności, jest wrażliwy na sposób uwzględniania dochodów osób samozatrudnionych czy też deprecjacji majątku trwałego. W dłuższym okresie nie jest jasne, czy wykazuje jakikolwiek trend (wyniki zależą od kraju – w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie tak, w Europie Zach. niekoniecznie). Udział płac w PKB w ostatnich dwóch dekadach w Polsce fluktuował i fluktuacje te odpowiadają zmianom relacji przeciętnych płac i produktywności pracy. Nasze prognozy i spodziewane przez nas efekty większej zyskowności przedsiębiorstw sugerują, że w kolejnych kwartałach udział wynagrodzeń w PKB powinien się delikatnie obniżyć.


wykres.


Taki rozwój wypadków ex post nie powinien zaskakiwać – bezpośrednimi beneficjentami wsparcia publicznego gospodarki w okresie pandemii były w Polsce przede wszystkim przedsiębiorstwa. Jednocześnie, praktycznie cały sektor został dotknięty przez podobne szoki popytowe i podażowe, co usunęło w praktyce oparte o konkurencyjność bodźce do niepodnoszenia cen w takich warunkach. Z czysto statycznego punktu widzenia (z tożsamości z rachunków narodowych) wysokim zyskom przedsiębiorstw odpowiada wysoki eksport i (wciąż) podwyższony deficyt fiskalny.


Kluczem do kolejnych kwartałów jest stan rynku pracy. Szeroki katalog twardych i miękkich danych sugeruje, że jego zacieśnienie dokonuje się obecnie szybciej niż w latach 2013-2018 i nie należy spodziewać się trwałego obniżenia dynamiki płac nominalnych w następstwie recesji (wyhamowanie płac realnych to przede wszystkim zasługa wyższej inflacji). Pytanie – na które nie znamy ostatecznej odpowiedzi – zatem brzmi, czy możliwe jest przyspieszenie płac nominalnych trwale powyżej 7% i jaka byłaby reakcja cen w takim scenariuszu. Będziemy to oczywiście monitorować – jednym ze sposobów wczesnej oceny jest sprawdzenie, co same przedsiębiorstwa na ten temat mówią (por. wykres poniżej).


wykres.


Implikacje wzrostu zyskowności sektora przedsiębiorstw i przesunięcia podziału dochodu narodowego w jego stronę są jasne w przypadku inwestycji. W ostatnich kwartałach wzrósł zysk firm na majątku trwałym (ROA), co musiało wpłynąć korzystnie na rachunek ekonomiczny inwestycji nawet w warunkach podwyższonej deklarowanej niepewności. Inwestycje teraz mogą być również sposobem na „ucieczkę do przodu” przed zacieśnieniem rynku pracy w przyszłości. Wszystko to nie wpływa na nasze prognozy wzrostu PKB, ale powinno prowadzić do refleksji nad jego strukturą. Spodziewamy się, że wkład inwestycji (również z uwagi na zachowanie komponentu publicznego) będzie w kolejnych kwartałach relatywnie wysoki w stosunku do wkładu konsumpcji prywatnej – wyższy niż w okresie 2017-2018.


Źródło: Bank Pekao S.A.

27.08.2021


Tagi: gospodarka, wyniki finansowe firm, rentowność firm


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...