QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Covid 19 wpłynął na wyniki Banku Pocztowego

wykres


Sytuacja makroekonomiczna i rynkowa w ostatnich miesiącach zdeterminowana głównie przez skutki pandemii COVID-19 istotnie wpłynęła na wyniki Banku Pocztowego. W I półroczu br. Bank osiągnął wynik finansowy brutto na poziomie 15,4 mln zł, czyli o 1,2 mln zł niższym w porównaniu do ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 9,4 mln zł i był niższy od planowanego w tym okresie oraz niższy o 1,5 mln zł w porównaniu do I połowy 2019 r. Spadek wyników był spowodowany głównie skutkami pandemii, w konsekwencji której nastąpiło istotne pogorszenie aktywności gospodarczej, istotna obniżka stóp procentowych i zwiększenie ryzyka kredytowego.


Wyniki finansowe i wskaźniki

W I półroczu br. Bank Pocztowy osiągnął wynik finansowy brutto na poziomie 15,4 mln zł, czyli o 1,2 mln zł niższym, (-7,1%) w porównaniu do I połowy 2019 r. Zysk netto wyniósł 9,4 mln zł i był niższy niż planowany w tym okresie oraz niższy o 1,5 mln zł, tj. o 13,1% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpłynęło to na obniżenie wskaźnika zwrotu z kapitału – ROE netto – do poziomu 3,0% (spadek o 0,7 p.p. rok do roku). Suma bilansowa Banku na koniec czerwca br. wyniosła 8,67 mld zł i była wyższa o 667,1 mln zł, tj. o 8,3% w porównaniu ze stanem na 31.12.2019 r.


– Pandemia COVID-19 sprawiła, że przez ostatnie miesiące mieliśmy do czynienia z pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną i rynkową. W I półroczu 2020 roku, cały sektor bankowy, podobnie jak Bank Pocztowy, zanotował niższe niż prognozowane wyniki finansowe – mówi Tomasz Dąbrowski, Członek Zarządu Banku Pocztowego. – Spadek stóp procentowych oraz istotne osłabienie aktywności gospodarczej sprawiły, że byliśmy zmuszeni zrewidować nasze pierwotne założenia dotyczące planu finansowego i wyników za ostatnie sześć miesięcy. Mimo podjętych działań mających na celu złagodzenie wpływu pandemii na działalność Banku, wyniki I półrocza 2020 roku pozostają pod jej istotnym wpływem, a także według stanu wiedzy na chwilę obecną możemy założyć, że II półrocze będzie również trudne dla całego sektora – dodaje Tomasz Dąbrowski.


Wynik finansowy Banku w I półroczu br. determinowany był przez zdecydowany spadek wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł 122,7 mln zł i był niższy o 8,0% niż w I półroczu 2019 r. Trzykrotna obniżka stóp procentowych oraz istotny spadek akcji kredytowej w drugim kwartale br. spowodował wyraźny spadek przychodów odsetkowych, który dotyczył głównie osób fizycznych (-14,2%).


W I połowie 2020 r. Bank podejmował działania aktywizujące sprzedaż, m.in. wprowadzając do oferty kredytu gotówkowego nowe promocje oparte na stałej cenie, dedykowane wybranym grupom klientów oraz udostępniające konsolidację kredytów na atrakcyjnych warunkach cenowych – dostępnych zarówno w sieci własnej Banku, jak również w sieci Poczty Polskiej.


- Na koniec czerwca br. wartość głównego elementu aktywów Banku, tj. kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom, wyniosła 5,0 mld zł i wzrosła w porównaniu do I półrocza 2019 r. o 46,2 mln zł, jednak do stanu na 31.12.2019 r. obniżyła się, co także jest efektem sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią – mówi Paweł Kopeć, Członek Zarządu Banku Pocztowego.


Przychody Banku z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych Klientom wyniosły 118,8 mln zł. Na wygenerowany wynik wpłynął także wzrost o 40,2% tj. o 6,4 mln zł wyniku zrealizowanego na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Realizacja wyższego wyniku to w głównej mierze efekt utrzymywania się sprzyjającego otoczenia rynkowego w zakresie kształtowania się cen skarbowych papierów wartościowych, w rezultacie którego Bank dokonał optymalizacji portfela papierów wartościowych poprzez transakcje sprzedaży i zakupu. Na rentowność wpłynął także wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat o 5,2 % (tj. o 1,1 mln zł), w efekcie spadku kosztów prowizyjnych z tytułu obsługi kasowej i rozliczeniowej świadczonej na rzecz Banku oraz obsługi rachunków bankowych i lokat terminowych.


Warto podkreślić, że w I półroczu 2020 r. wzrosły salda depozytów w Banku. Na dzień 30 czerwca 2020 r. depozyty klientów indywidualnych (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) ulokowane na rachunkach i lokatach w Banku wyniosły łącznie 5,84 mld zł wobec 5,59 mld zł na koniec 2019 r. Łącznie saldo depozytów detalicznych wzrosło o 262,5 mln zł, głównie za sprawą rosnącego salda rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (+350 mln zł r/r). Wartość depozytów klientów instytucjonalnych wyniosła 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o 410 mln zł względem stanu na 31 grudnia 2019 r.


Zrealizowane projekty i plany na przyszłość

W I połowie 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa Bank Pocztowy został zmuszony do rewizji portfolio prowadzonych projektów, zawieszając niektóre przedsięwzięcia bądź ograniczając ich zakres. Realizowane były przede wszystkim te powiązane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 i rozwojem kanałów zdalnych, na które przeznaczono łącznie ok. 12 mln zł brutto. Do najistotniejszych można zaliczyć rozwój kanału cyfrowego EnveloBank i rozwój platformy do obsługi procesów sprzedaży (Market Cyfrowy) – działania wpisujące się jednocześnie w strategię większej cyfryzacji usług Banku Pocztowego – oraz „Lady Robot”, czyli usprawnienie procesów operacyjnych Banku i zwiększanie efektywności kosztowej poprzez robotyzację wybranych procesów, w tym obsługi klienta. Bank również wziął udział w udostępnieniu środków pomocowych dla Klientów w ramach Tarczy Finansowej PFR. Kontynuowano także przegląd portfolio klientów. Na koniec czerwca 2020 r. z usług Banku korzystało 917 tys. klientów detalicznych, w tym 898 tys. klientów indywidualnych oraz 19 tys. mikroprzedsiębiorców. W I półroczu 2020 r. Bank kontynuował proces zamykania rachunków nieaktywnych – w ramach tych działań zamknięto ich 36 tys. szt.


Warto podkreślić, że w I półroczu 2020 r. Bank Pocztowy intensywnie rozwijał swoją ofertę produktową. 1 czerwca 2020 r. Bank odświeżył linię kont osobistych dostosowaną do potrzeb 3 pokoleń Klientów wprowadzając Konto w Porządku i wzbogacając ofertę o rachunek dedykowany młodym klientom – Konto w Porządku Start. W czerwcu br. została także udostępniona nowa oferta dedykowana klientom segmentu Agrobiznesu. Oferta skierowana jest do rolników, w tym prowadzących działalność gospodarczą, którzy mogą skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów obrotowych i inwestycyjnych, a także specjalnie przygotowanych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych czy ubezpieczeń rolniczych. Oferta Banku pozwala na uzyskanie finansowania m.in. na rozwój gospodarstw i budynków związanych z produkcją, zakup ziemi rolnej, maszyn rolniczych, zwierząt hodowlanych, roślin uprawnych i realizacji wielu innych celów charakterystycznych dla działalności rolniczej.


Bank udostępnił także w aplikacji mobilnej EnveloBank autoryzację za pomocą technologii FaceID – możliwość logowania i zatwierdzania przelewów poprzez biometryczne rozpoznawanie twarzy klienta. Uproszczenie korzystania z bankowości mobilnej wychodzi na przeciw oczekiwaniom klientów cyfrowych Banku, jednocześnie podnosząc konkurencyjność rynkową aplikacji mobilnej Banku. W aplikacji mobilnej EnveloBank udostępniono ponadto moduł Autopay, umożliwiający przejazdy autostradą bez konieczności zatrzymywania się w celu dokonania płatności przy bramkach. Usługa działa na wybranych odcinkach autostrad. Szlaban otwiera się po rozpoznaniu numerów rejestracyjnych pojazdu, a opłata pobierana jest automatycznie po zjeździe z autostrady. Bank Pocztowy był jednym z pierwszych banków na rynku, który wprowadził takie udogodnienie dla klientów. Wprowadzono także kredyt online dla obecnych klientów banku do wysokości 50 tysięcy złotych, udzielany w czasie kontaktu z doradcami call center. Tymczasem w ramach wspólnego projektu Banku i Poczty Polskiej pod nazwą Mobilny Bankowiec dzięki specjalnie przygotowanej aplikacji na tablety, listonosze z całego kraju wstępnie przedstawiają ofertę Banku Pocztowego i zbierają dane kontaktowe osób zainteresowanych skorzystaniem z kredytu. Informacja przesyłana jest bezpośrednio do doradców kredytowych, którzy kontaktują się następnie z klientami w celu umówienia spotkania w dogodnym dla klientów czasie w wybranej placówce Poczty Polskiej.


- Mimo pandemii Bank Pocztowy w I półroczu intensywnie się zmieniał. Poszerzaliśmy nasze portfolio produktów i inwestowaliśmy w nowe produkty cyfrowe, co w długookresowej perspektywie wpłynie pozytywnie na kondycję banku. Cały czas będziemy prowadzić działania mające na celu wzrost dochodów, a także budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o naszą strategiczną współpracę z Pocztą Polską, realizując takie projekty, jak uruchomiony niedawno Mobilny Bankowiec. Nieustannie będziemy także poszukiwać obszarów, których optymalizacja przełoży się na niższe koszty – podsumowuje Tomasz Dąbrowski, Członek Zarządu Banku Pocztowego.


W konsekwencji zmian w otoczeniu makroekonomicznym i rynkowym spowodowanych skutkami pandemii, a także dotychczasowego stopnia realizacji aktualnej Strategii Banku na lata 2018-2022, czy wreszcie prac prowadzonych w ramach aktualizacji Planu Naprawy, Bank rozpoczął formalnie proces aktualizacji Strategii i modelu biznesowego. Zakończenie prac przewidziane jest w IV kwartale 2020 r.


COVID-19 a społeczna odpowiedzialność biznesu Banku Pocztowego

W I półroczu, wraz z wystąpieniem pandemii koronawirusa, Bank Pocztowy podejmował przede wszystkim działania mające zminimalizować wpływ skutków ekonomicznych epidemii na klientów i pracowników Banku Pocztowego oraz zapewnić ciągłość operacyjną i transakcyjną Banku, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa.


Przez cały okres stanu epidemii Bank zapewnia bezpieczną obsługę klientów placówkach, jednocześnie zachęcając do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu z Bankiem. Jako jeden z pierwszych banków na rynku podwyższył klientom do 100 zł limit płatności dla transakcji zbliżeniowych kartą bez konieczności podawania kodu PIN, a także wprowadził wsparcie w zakresie obsługi kredytów, tzw. moratorium, powszechnie określane jako „wakacje kredytowe”. Dodatkowo, Bank przyjmował również wnioski o udzielenie wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR.


W czasie epidemii Bank Pocztowy podjął także kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracy swoich pracowników. Główne projekty dotyczyły obszarów wdrożenia pracy zdalnej na skalę szerszą niż dotychczas oraz dostosowanie większości wewnętrznych procesów do ich realizacji w formie elektronicznej. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientami zostali wyposażeni w maseczki, żele dezynfekujące i rękawiczki jednorazowe, a w placówkach zostały utworzone specjalne strefy bezpieczeństwa. Dodatkowo, Bank prowadził stałą i kompleksową komunikację do pracowników na tematy związane z rozwojem epidemii, środkami bezpieczeństwa jak i organizacją pracy.


Zgodnie z wyznawanymi wartościami Bank podjął także szereg działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w celu wsparcia lokalnych społeczności w okresie walki z koronawirusem. W I połowie br. Bank przekazał darowizny m.in. na rzecz Fundacji Pocztowy Dar i Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, celem zakupu niezbędnego wyposażenia szpitalnego pomocnego w walce z koronawirusem a także ratowania zdrowia i życia osób dotkniętych COVID-19. Co więcej, Bank stworzył podstronę internetową poświęconą bezpiecznemu korzystaniu z bankowości z linkowaniem do wiarygodnych stron internetowych związanych z bezpieczeństwem w czasie stanu epidemicznego w Polsce.


Już wkrótce

W dalszej części 2020 r. Bank Pocztowy planuje nadal koncentrować swoje działania na nowoczesnych rozwiązaniach, mających na celu podnoszenie zarówno komfortu klientów w kontakcie z bankiem, jak również ich bezpieczeństwa. W najbliższym czasie do już dostępnej w Banku palety rozwiązań płatności mobilnych dołączy BLIK. W kolejnych krokach Bank planuje zmianę w sposobie autoryzacji transakcji 3D Secure, zwiększającą bezpieczeństwo płatności kartami w internecie oraz wdrożenie wideoweryfikacji Klienta w procesie w procesie kredytowym (Know Your Customer).


Źródło: Bank Pocztowy

23.09.2020


Tagi: bank, wyniki sprzedaży, wyniki finansowe


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...