QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

GUS: Budownictwo mieszkaniowe i budynki niemieszkalne w 2019 roku

wykres


W 2019 roku odnotowano wzrost liczby oraz powierzchni użytkowej zarówno mieszkań jak i nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania, w stosunku do roku poprzedniego.


Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

W 2019 roku oddano do użytkowania 207 479 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 18 376,6 tys. m2 oraz liczbie izb równej 783 137. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 22 416 (12,1%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 1 667,1 tys. m2 (10,0%) oraz liczby izb – o 69 675 (9,8%).


Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego mieszkania wyniosła 88,6 m2 i w porównaniu do roku 2018 zmniejszyła się o 1,7 m2. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 133,8 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 53,1 m2. Rozpatrując przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania według form budownictwa, największe mieszkania odnotowano w budownictwie indywidualnym (143,5 m2), najmniejsze w komunalnym (41,6 m2).


Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (20,8% wartości krajowej), wielkopolskim (10,7%), dolnośląskim (10,6%) i małopolskim (10,5%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności , wyniósł dla Polski 5,4. Największe wartości odnotowano w województwach: mazowieckim (8,0), pomorskim (7,9), dolnośląskim (7,6); najmniejsze w opolskim (2,8), świętokrzyskim i śląskim (po 3,1).


wykres


W 2019 roku 63,3% nowo oddanych mieszkań wybudowali deweloperzy, podczas gdy inwestorzy indywidualni – 33,4%. Pozostałe mieszkania powstały w społecznej czynszowej, spółdzielczej, komunalnej oraz zakładowej formie budownictwa. W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 2,7 p. proc.), natomiast zmniejszył się (o 2,4 p. proc.) odsetek mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych. Udziały pozostałych form budownictwa pozostały na zbliżonym poziomie.


wykres


Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego, w których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 58,1%, 54,3% i 53,0%. Z kolei w województwach: dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 76,6%; 75,7% oraz 72,3%.


Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w ubiegłym roku wyposażone były w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne (wodociąg, kanalizację). Wodociąg z sieci posiadało 90,0% mieszkań, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 80,0%. W gaz z sieci wyposażonych było 39,4% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 41,7%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 41,8% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 36,4% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 18,3% w piece/kotły na paliwo stałe, a 3,4% w pozostałe rodzaje ogrzewania).


W 2019 roku oddano do użytkowania 85 719 nowych budynków mieszkalnych , tj. o 8,1% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Łączna kubatura nowych budynków mieszkalnych wyniosła 89 929,6 tys. m3 – 12,0% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 96,6% wszystkich budynków oddanych do użytkowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału (3,4%) budynków wielorodzinnych, wybudowano w nich 56,1% wszystkich mieszkań.


W budownictwie mieszkaniowym, podobnie jak w latach poprzednich, dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,4% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.


Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano nowych budynków 2-kondygnacyjnych (65,8%) i 1-kondygnacyjnych (28,6%), w których znalazło się odpowiednio 31,0% i 12,4% ogółu oddanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach o 3 i więcej kondygnacjach (5,7% nowych budynków) usytuowanych zostało 56,6% mieszkań.


wykres


Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jego rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w 2019 roku skrócił się w stosunku do roku poprzedniego o 0,7 miesiąca i wyniósł 38,9 miesiąca. Budynki wielorodzinne oddane do użytkowania w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne.


Mieszkania, których budowę rozpoczęto oraz mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia

W 2019 roku rozpoczęto budowę 237 281 mieszkań, tj. o 15 374 mieszkania (6,9%) więcej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 38,1% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 59,9%. Pozostałą część mieszkań, zanotowano w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.


W 2019 roku wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 268 775 mieszkań, tj. o 11 207 mieszkań (4,4%) więcej niż przed rokiem, z czego 97,6% realizowanych będzie w nowych budynkach mieszkalnych. Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.


Średnia prognozowana powierzchnia mieszkania ukształtowała się na poziomie 93,1 m2, co oznacza, że nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku. W nowych budynkach wielorodzinnych wyniosła 54,9 m2, a w budynkach jednorodzinnych – 134,6 m2.


wykres


Biorąc pod uwagę strukturę liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym według form budownictwa, największe udziały odnotowano dla budownictwa na sprzedaż lub wynajem (62,3%) oraz indywidualnego (36,0%). Pozostałe mieszkania będą realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.


Efekty rzeczowe budownictwa budynków niemieszkalnych

W 2019 roku przekazano do eksploatacji 23 042 nowe budynki niemieszkalne oraz rozbudowano 3 113 (odpowiednio o 0,5% więcej i 15,8% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 16 330,9 tys. m2, o 2,3% więcej niż w roku 2018. Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (49,0%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (19,0%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,9%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (18,4%), budynków przemysłowych i magazynowych (12,8%) oraz budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (3,8%).


wykres


Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w 2019 roku oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (2 508,6 tys. m2) i wielkopolskim (2 108,8 tys. m2), najmniejszą zaś w lubuskim (310,4 tys. m2) i świętokrzyskim (345,3 tys. m2). W stosunku do roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwie łódzkim (wzrost o 51,2%) i dolnośląskim (41,3%).


wykres


Budynki niemieszkalne stanowią niejednorodną kategorię obiektów budowlanych. W celu uzupełnienia ogólnego opisu, poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych grup i klas budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.


Budynki biurowe

W 2019 roku oddano do użytkowania 574 nowe budynki biurowe, co oznaczało wzrost o 10,4% względem roku 2018. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 1 094,2 tys. m2 (spadek o 11,3% r/r), a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (26,4% wartości krajowej), dolnośląskie (14,9%) i wielkopolskie (12,7%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie opolskim, lubelskim i świętokrzyskim (po 1,0%).


wykres


Budynki handlowo-usługowe

W omawianym okresie oddano do eksploatacji 2 838 nowych budynków handlowo-usługowych (wzrost o 8,2% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 2 107,6 tys. m2, co oznaczało spadek o 10,1% w stosunku do poprzedniego roku. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: mazowieckie (15,5% udziału w kraju), małopolskie (11,5%) i wielkopolskie (10,5%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwie lubuskim i opolskim (po 1,4%) i warmińsko-mazurskim (2,6%).


wykres


Budynki przemysłowe

W 2019 roku wybudowano 1 044 nowe budynki przemysłowe (spadek o 3,6% w porównaniu z rokiem 2018). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 3 608,5 tys. m2 i była większa o 19,0% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadały województwa: dolnośląskie (16,2%), łódzkie (15,2%) oraz wielkopolskie (9,4%); najmniejszy – województwa: świętokrzyskie (0,9%), kujawsko-pomorskie (2,1%) i podlaskie (2,5%).


wykres


Budynki magazynowe

W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 2 353 nowe budynki magazynowe (o 7,8% więcej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 8,1% i wyniosła 4 392,8 tys. m2, osiągając największą wartość w województwach: śląskim (18,2% udziału w kraju), wielkopolskim (14,3%) i łódzkim (13,5%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: lubuskim (1,3%), lubelskim (1,6%) oraz podlaskim i opolskim (po 1,8%).


wykres


Budynki gospodarstw rolnych

W 2019 roku wybudowano 6 792 nowe budynki gospodarstw rolnych – o 1,1% mniej niż w roku poprzednim. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 2 883,3 tys. m2 (spadek o 8,0% r/r). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (26,3%) i wielkopolskie (20,6%), najmniejszym: zachodniopomorskie (1,3%) oraz śląskie i podkarpackie (po 1,4%).


wykres


Pozwolenia na budowę nowych budynków niemieszkalnych

W 2019 roku wydano pozwolenia na budowę 33 033 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17 779,1 tys. m². W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek powierzchni oraz liczby budynków (odpowiednio o 18,8% i 7,9%). Wszystkie kategorie budynków cechowało zmniejszenie planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej – największe, powyżej 20%, w przypadku budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 32,8%), budynków przemysłowych i magazynowych (o 25,7%), hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 25,2%) oraz budynków transportu i łączności (o 20,4%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (42,0%), pozostałe budynki niemieszkalne (25,1%) oraz budynki handlowo-usługowe (14,5%).


wykres


Według pozwoleń wydanych w 2019 roku największą powierzchnię nowych budynków niemieszkalnych planuje się wybudować w województwach: mazowieckim (2 846,7 tys. m2), wielkopolskim (1 987,5 tys. m2) i śląskim (1 764,1 tys. m2), najmniejszą zaś w świętokrzyskim (386,6 tys. m2), opolskim (479,7 tys. m2) oraz lubuskim (552,4 tys. m2). Największy wzrost planowanej do wybudowania powierzchni w stosunku do roku poprzedniego zanotowano w województwach: opolskim (20,0%) oraz lubuskim (12,4%).


wykres


W rozpatrywanym okresie wydano 51 234 pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowiło wzrost o 1,3% r/r.


Źródło: GUS

16.03.2020


Tagi: budownictwo, budynki mieszkaniowe, budynki niemieszkalne