QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Dobre wyniki Grupy BGŻ BNP Paribas za I pół. 2018 r.

wykres


Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I pół. 2018 r. wypracowała 188,6 mln zł zysku netto, czyli o 56% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. W samym II kw. zysk wyniósł 103 mln zł, czyli o 27% więcej niż rok wcześniej i 21% więcej niż w I kw. 2018 r. Na wzrost zysku złożyły się przede wszystkim niższe saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz niższe koszty funkcjonowania Grupy.


– Wyniki I półrocza, jak i samego II kwartału wskazują, że dotychczas podejmowane inicjatywy przynoszą efekty. Liczba klientów przekroczyła 2,8 mln i jest ponad 8% wyższa niż rok wcześniej. Dynamicznie rośnie sprzedaż kont osobistych (wzrost sprzedaży o 53% rdr). Aplikacja mobilna GOmobile zyskała nowe funkcjonalności, a liczba korzystających z niej użytkowników zwiększyła się 2,5-krotnie, jednocześnie jako jeden z pierwszych banków w Polsce wprowadziliśmy usługę Apple Pay. Pierwsze efekty realizacji nowej strategii Fast Forward na lata 2018-21 zaczynają być widoczne. Działania te mają przyspieszyć rozwój naszego Banku, dzięki koncentracji na klientach i cyfrowej transformacji naszych produktów i usług – komentuje Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


Wynik z działalności bankowej w I pół. 2018 r. wyniósł 1,34 mld zł i był na porównywalnym poziomie do wyniku osiągniętego rok wcześniej. Na nieznaczny spadek wyniku (o 0,9% rdr) wpływ miał m.in. brak konsolidacji wyników spółki faktoringowej (sprzedanej pod koniec 2017 r.). Jednocześnie w ujęciu kdk Bank odnotował 5% wzrost wyniku z działalności bankowej. W II kw., w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2018 r., wynik z tytułu odsetek wzrósł o 10,1%, a z tytułu opłat i prowizji o 9,4%.


Koszty funkcjonowania Grupy (łącznie z amortyzacją) wyniosły 855,96 mln zł, co oznacza spadek o 1,1% w porównaniu z I pół. 2017 r. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto w I pół. 2018 r. było znacząco niższe saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe.


W efekcie bardzo dobrego zarządzania ryzykiem kredytowym w I pół. 2018 r. koszt ryzyka kredytowego wyniósł 0,44% i był niższy o 0,2 p.p. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.


Suma bilansowa Grupy, według stanu na koniec czerwca 2018 r., wyniosła 71,36 mld zł, co w porównaniu do końca 2017 r. oznacza spadek o 1,9%. Wartość kredytów netto wg stanu na koniec czerwca 2018 r. ukształtowała się na poziomie 53,26 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5%. Na koniec I pół. 2018 r. zobowiązania wobec klientów wynosiły 54,01 mld zł i zmniejszyły się o 4,1% w porównaniu do końca grudnia 2017 r.


Poziom kapitałów własnych razem wg stanu na 30 czerwca 2018 r., wyniósł 6,41 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec czerwca 2018 wyniósł 13,79%, a współczynnik kapitału Tier I 10,81%.


– W lipcu 2018 r. Bank zakończył projekt emisji kapitału, po uzyskaniu zgody KNF zwiększył fundusze własne o 800 mln zł, dzięki czemu wskaźniki wypłacalności znalazły się powyżej poziomu wymogów regulacyjnych, co dodatkowo przekłada się na możliwość dalszego rozwoju Banku. Równie istotnym filarem strategii jest planowane przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska. Transakcja ta wzmocni rolę Banku jako jednego z głównych uczestników polskiego sektora bankowego i zdolność Grupy BNP Paribas do przyczyniania się do rozwoju polskiej gospodarki. Planujemy finalizację transakcji w IV kw. 2018 po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych – mówi Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Banku na koniec czerwca 2018 r. wynosiło 7 596 etatów i było o 212 etaty niższe niż na koniec czerwca 2017 r. Na koniec I pół. 2018 r. Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał 2,8 mln klientów. Sieć oddziałów Banku obejmowała 472 placówki w całym kraju oraz 101 punktów obsługi klienta.


Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas

30.08.2018


Tagi: bank, wyniki finansowe, wyniki sprzedaży