QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Tax Advisors Group Sp. z o.o.

wykres


Tax Advisors Group Sp. z o.o. – założona przez grupę doświadczonych doradców podatkowych – świadczy usługi w pełnym zakresie doradztwa podatkowego, tj.: bieżącego doradztwa podatkowego, strukturalnego, doradztwa przy międzynarodowych transakcjach,przy inwestycjach, doradztwa w zakresie cen transferowych. Zakres usług obejmuje również wsparcie w ramach postępowania podatkowego i kontrolnego oraz przeprowadzanie przeglądów podatkowych (tzw. prekontrola).


Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • bieżącą obsługę podatkową podmiotów gospodarczych
 • możliwość bieżących i szybkich konsultacji podatkowych zarówno poprzez spotkania osobiste, jak i konsultacje telefoniczne czy mailowe
 • opracowanie podatkowo optymalnych form przekształceń
 • opracowywanie optymalnych podatkowo form zaangażowania się podmiotów w podejmowane przez nie przedsięwzięcia.

Jako spółka doradztwa podatkowego współpracujemy z różnymi podmiotami, począwszy od osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, spółek osobowych i kapitałowych. Wspomagamy także działalność i prace kilku biur rachunkowych, dla których poprzez swoich pracowników i współpracowników świadczymy usługi doradztwa podatkowego.


KONTAKT

Sabina Moczko-Wdowczyk [PL, DE, ENG], tel. 71 789 50 50, mobile: 669 930 233

e-mail: sabina.moczko-wdowczyk[at]taxagroup.pl


ul. Jedności Narodowej 41/3C, 50-260 Wrocław

tel. +48 71 789 42 21, fax +48 71 789 42 20

e-mail: biuro@taxagroup.pl,

Nasza strona: www.taxagroup.pl


NASZ ZESPÓŁ

Zespół naszej Spółki Doradztwa Podatkowego tworzy łącznie ponad 30 osób, doradców podatkowych oraz konsultantów podatkowych.


Założycielami, i osobami bezpośrednio nadzorującymi pracę zespołu są:

 • Sabina Moczko-Wdowczyk – Prezes Zarządu, doradca podatkowy
 • dr Monika Mucha – Prokurent, doradca podatkowy
 • Jakub Boberski – Członek Zarządu, doradca podatkowy

Sabina Moczko-Wdowczyk – Prezes Zarządu, Doradca podatkowy

Absolwentka Handlu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, stypendystka DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując dla międzynarodowych firm doradczych: Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego, a także Deloitte.


Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Zakres jej działań obejmuje również postępowania podatkowe i sądowoadministracyjne oraz obsługę podmiotów z krajów niemieckojęzycznych.


Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej.


Dr Monika Mucha - Doradca podatkowy i doktor nauk prawnych specjalizacja Prawo administracyjne

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739, były współpracownik Roedl & Partner Oddział we Wrocławiu. Jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu oraz biura rachunkowego.


Autorka licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów publikowanych m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego „Podatki w sektorze publicznym”.


Stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych np.: Infor, Stowarzyszenie Księgowych, Presscom, PTE, BDO. Prowadzi kursy dla kandydatów na księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Wykładowca prawa podatkowego w Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu, w Dolnośląskiej wyższej Szkole, były Kierownik Katedry Administracji Publicznej, uczestniczka licznych konferencji naukowych, wykładowca studiów podyplomowych.


dr Monika Mucha specjalizuje się w tematyce związanej z podatkiem VAT, podatkiem od nieruchomości, optymalnymi strukturami i formami podatkowymi czy przekształceniami spółek. Zakres jej działań obejmuje w szczególności obsługę podatkową podmiotów samorządowych, spółek użyteczności publicznej, szkół wyższych jak również postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne.


Jakub Boberski – Doradca podatkowy

Były pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy) oraz wykładowca na studiach podyplomowych "Rachunkowość i Podatki", "Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami" na Uniwersytecie Ekonomicznym. Prowadzi zajęcia dla Inforu, Stowarzyszenia Księgowych oraz EMM Consulting.


Jakub Boberski specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych oraz w kwestiach związanych z Ordynacją podatkową.


Zlecenia złożone naszej spółce realizowane są przez doradców podatkowych, przy wsparciu konsultantów podatkowych, działających w Spółce Doradztwa Podatkowego Tax Advisors Group Sp. z o.o., z należytą starannością, przy uwzględnieniu przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego i prawnego, jak i właściwych dla stanu faktycznego i prawnego będącego przedmiotem analizy przepisów prawa podatkowego.


ZAKRES USŁUG


1. Bieżące doradztwo podatkowe

Prawidłowe i skuteczne doradztwo w zakresie bieżącego wypełniania obowiązków podatkowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych stanowi dla nas podstawę dla kształtowania opierającej się na wzajemnym zaufaniu współpracy z Klientem.


W oparciu o doświadczenie i wiedzę staramy się wspierać naszych Klientów celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ewentualnych ryzyk podatkowych.


Nasze usługi doradcze z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego obejmują w szczególności:

 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej
 • konstruowanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • występowanie w imieniu klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • informowanie o zmianach przepisów podatkowych
 • analiza bieżących zagadnień z zakresu podatku PIT, CIT, VAT i innych danin publicznoprawnych, optymalizacja obciążeń podatkowych.

2. Doradztwo strukturalne

W ramach doradztwa strukturalnego służymy naszym Klientom swoimi kompetencjami w zakresie reorganizacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstw, w tym także ich fuzji, podziałów i przejęć. Na styku prawa podatkowego i prawa spółek nasze usługi obejmują wsparcie przy ustaleniu optymalnej z podatkowego punktu widzenia struktury przedsiębiorstwa.


Służymy także wsparciem przy nabywaniu lub zbywaniu przedsiębiorstw. Usługi w powyższym zakresie obejmują przede wszystkim podatkowe due dilligence nabywanego czy przejmowanego podmiotu, analizę istniejących umów, jak i wsparcie przy przygotowaniu nowych w celu zminimalizowania ryzyk podatkowych, wsparcie w negocjacjach, czy wycenach przedsiębiorstwa.


Przeprowadzając z naszym udziałem nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa, mogą Państwo wykorzystać nasze bogate doświadczenie w tym zakresie i znacząco ograniczyć ryzyka.


Nasze usługi doradcze z zakresu doradztwa strukturalnego obejmują w szczególności następujące czynności:

 • wybór podatkowo optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej
 • prowadzenie procesów restrukturyzacji kapitałowej lub organizacyjnej przedsiębiorstw
 • analiza podatkowa przekształceń, fuzji, podziałów i likwidacji podmiotów
 • doradztwo przy zakupie i sprzedaży udziałów
 • interpretacja oraz wyjaśnienia związanych z w/w zagadnieniami kwestii prawnych, rachunkowych i podatkowych.

3. Doradztwo podatkowe przy międzynarodowych transakcjach i inwestycjach

Działalność szeregu podmiotów gospodarczych na arenie międzynarodowej wymusza uwzględnienie w planowaniu podatkowym i bieżącej działalności regulacji prawa wspólnotowego i międzynawowego prawa podatkowego. W skład naszej Kancelarii wchodzą osoby posiadające doświadczenie w zakresie współpracy z organami podatkowymi z innych krajów, jak również doświadczenie w zakresie stosowania przepisów wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy stosownych dyrektyw unijnych.


Nasze usługi doradcze w tym zakresie obejmują w szczególności następujące czynności:

 • sporządzania opinii i komentarzy podatkowych z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawa podatkowego w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i regulacji prawa wspólnotowego
 • doradztwo i pomoc w stosowaniu międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
 • doradztwo i pomoc w stosowaniu regulacji o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu
 • doradztwo i pomoc w opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych
 • doradztwo w zakresie regulacji dewizowych
 • doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi.

4. Ceny transferowe

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych mają na celu ograniczenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. W zakresie doradztwa związanego z cenami transferowymi oferujemy całe spektrum usług – poczynając od zbadania stanu faktycznego, istniejących powiązań, umów i dokumentacji, poprzez optymalizację strumieni powiązań, tworzenie dokumentacji podatkowej i analizę poziomu cen transferowych. W ramach optymalizacji podatkowej przygotowujemy odpowiednie umowy – w tej dziedzinie oferujemy Państwu możliwość skorzystania z naszych międzynarodowych możliwości.


Nasze usługi w zakresie cen transferowych obejmują w szczególności następujące czynności:

 • weryfikacja i sprawdzenie zawartych przez Spółkę transakcji pod kątem konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej
 • weryfikacja posiadanej przez Spółkę dokumentacji z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o podatku dochodowym
 • opracowanie szczególnej dokumentacji podatkowej zgodnej z ustawowymi wymogami oraz wspierającej stanowisko podatnika
 • opracowanie i wdrożenie właściwej polityki cen transferowych w transakcjach międzynarodowych i krajowych.

5. Postępowanie podatkowe i kontrolne

Czynności doradcze w sytuacji postępowania kontrolnego, podatkowego czy skarbowego prowadzonego u Klienta mają za zadanie udzielenie klientowi pomocy w kontaktach z organami podatkowymi czy skarbowymi, reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz doprowadzenie do korzystnego rozstrzygnięcia sporu.


Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • opracowanie strategii postępowania
 • uczestnictwo w postępowaniu jako pełnomocnik lub doradca Klienta
 • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkim sądami administracyjnymi
 • sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej.

6. Przeglądy podatkowe

Naszym klientom oferujemy przeprowadzenie przeglądu wybranych pozycji podatkowych celem zdiagnozowania ewentualnych ryzyk podatkowych, jak i możliwości optymalizacji rozliczeń prawno podatkowych.


W ramach przedmiotowych usług oferujemy:

 • przegląd rozliczeń podatkowych celem zdiagnozowania istniejących ryzyk podatkowych i możliwości optymalizacji obciążeń publicznoprawnych
 • szczegółową analizę wybranych obszarów rozliczeń publicznoprawnych
 • analizę procedur wewnętrznych i ich wpływu na skalę ryzyka podatkowego i możliwości optymalizacji
 • wstępne wskazanie możliwości ograniczenia zdiagnozowanych ryzyk.

Źródło: Tax Advisors Group Sp. z o.o.

14.04.2018


Tagi: doradztwo, podatkowe


BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...

GDAŃSK - APARTAMENTY

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...