QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Tax Advisors Group Sp. z o.o.

wykres


Tax Advisors Group Sp. z o.o. – założona przez grupę doświadczonych doradców podatkowych – świadczy usługi w pełnym zakresie doradztwa podatkowego, tj.: bieżącego doradztwa podatkowego, strukturalnego, doradztwa przy międzynarodowych transakcjach,przy inwestycjach, doradztwa w zakresie cen transferowych. Zakres usług obejmuje również wsparcie w ramach postępowania podatkowego i kontrolnego oraz przeprowadzanie przeglądów podatkowych (tzw. prekontrola).


Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • bieżącą obsługę podatkową podmiotów gospodarczych
 • możliwość bieżących i szybkich konsultacji podatkowych zarówno poprzez spotkania osobiste, jak i konsultacje telefoniczne czy mailowe
 • opracowanie podatkowo optymalnych form przekształceń
 • opracowywanie optymalnych podatkowo form zaangażowania się podmiotów w podejmowane przez nie przedsięwzięcia.

Jako spółka doradztwa podatkowego współpracujemy z różnymi podmiotami, począwszy od osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, spółek osobowych i kapitałowych. Wspomagamy także działalność i prace kilku biur rachunkowych, dla których poprzez swoich pracowników i współpracowników świadczymy usługi doradztwa podatkowego.


KONTAKT

Sabina Moczko-Wdowczyk [PL, DE, ENG], tel. 71 789 50 50, mobile: 669 930 233

e-mail: sabina.moczko-wdowczyk[at]taxagroup.pl


ul. Jedności Narodowej 41/3C, 50-260 Wrocław

tel. +48 71 789 42 21, fax +48 71 789 42 20

e-mail: biuro@taxagroup.pl,

Nasza strona: www.taxagroup.pl


NASZ ZESPÓŁ

Zespół naszej Spółki Doradztwa Podatkowego tworzy łącznie ponad 30 osób, doradców podatkowych oraz konsultantów podatkowych.


Założycielami, i osobami bezpośrednio nadzorującymi pracę zespołu są:

 • Sabina Moczko-Wdowczyk – Prezes Zarządu, doradca podatkowy
 • dr Monika Mucha – Prokurent, doradca podatkowy
 • Jakub Boberski – Członek Zarządu, doradca podatkowy

Sabina Moczko-Wdowczyk – Prezes Zarządu, Doradca podatkowy

Absolwentka Handlu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, stypendystka DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując dla międzynarodowych firm doradczych: Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego, a także Deloitte.


Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Zakres jej działań obejmuje również postępowania podatkowe i sądowoadministracyjne oraz obsługę podmiotów z krajów niemieckojęzycznych.


Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej.


Dr Monika Mucha - Doradca podatkowy i doktor nauk prawnych specjalizacja Prawo administracyjne

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739, były współpracownik Roedl & Partner Oddział we Wrocławiu. Jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu oraz biura rachunkowego.


Autorka licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów publikowanych m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego „Podatki w sektorze publicznym”.


Stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych np.: Infor, Stowarzyszenie Księgowych, Presscom, PTE, BDO. Prowadzi kursy dla kandydatów na księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Wykładowca prawa podatkowego w Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu, w Dolnośląskiej wyższej Szkole, były Kierownik Katedry Administracji Publicznej, uczestniczka licznych konferencji naukowych, wykładowca studiów podyplomowych.


dr Monika Mucha specjalizuje się w tematyce związanej z podatkiem VAT, podatkiem od nieruchomości, optymalnymi strukturami i formami podatkowymi czy przekształceniami spółek. Zakres jej działań obejmuje w szczególności obsługę podatkową podmiotów samorządowych, spółek użyteczności publicznej, szkół wyższych jak również postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne.


Jakub Boberski – Doradca podatkowy

Były pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy) oraz wykładowca na studiach podyplomowych "Rachunkowość i Podatki", "Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami" na Uniwersytecie Ekonomicznym. Prowadzi zajęcia dla Inforu, Stowarzyszenia Księgowych oraz EMM Consulting.


Jakub Boberski specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych oraz w kwestiach związanych z Ordynacją podatkową.


Zlecenia złożone naszej spółce realizowane są przez doradców podatkowych, przy wsparciu konsultantów podatkowych, działających w Spółce Doradztwa Podatkowego Tax Advisors Group Sp. z o.o., z należytą starannością, przy uwzględnieniu przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego i prawnego, jak i właściwych dla stanu faktycznego i prawnego będącego przedmiotem analizy przepisów prawa podatkowego.


ZAKRES USŁUG


1. Bieżące doradztwo podatkowe

Prawidłowe i skuteczne doradztwo w zakresie bieżącego wypełniania obowiązków podatkowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych stanowi dla nas podstawę dla kształtowania opierającej się na wzajemnym zaufaniu współpracy z Klientem.


W oparciu o doświadczenie i wiedzę staramy się wspierać naszych Klientów celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ewentualnych ryzyk podatkowych.


Nasze usługi doradcze z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego obejmują w szczególności:

 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej
 • konstruowanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • występowanie w imieniu klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • informowanie o zmianach przepisów podatkowych
 • analiza bieżących zagadnień z zakresu podatku PIT, CIT, VAT i innych danin publicznoprawnych, optymalizacja obciążeń podatkowych.

2. Doradztwo strukturalne

W ramach doradztwa strukturalnego służymy naszym Klientom swoimi kompetencjami w zakresie reorganizacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstw, w tym także ich fuzji, podziałów i przejęć. Na styku prawa podatkowego i prawa spółek nasze usługi obejmują wsparcie przy ustaleniu optymalnej z podatkowego punktu widzenia struktury przedsiębiorstwa.


Służymy także wsparciem przy nabywaniu lub zbywaniu przedsiębiorstw. Usługi w powyższym zakresie obejmują przede wszystkim podatkowe due dilligence nabywanego czy przejmowanego podmiotu, analizę istniejących umów, jak i wsparcie przy przygotowaniu nowych w celu zminimalizowania ryzyk podatkowych, wsparcie w negocjacjach, czy wycenach przedsiębiorstwa.


Przeprowadzając z naszym udziałem nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa, mogą Państwo wykorzystać nasze bogate doświadczenie w tym zakresie i znacząco ograniczyć ryzyka.


Nasze usługi doradcze z zakresu doradztwa strukturalnego obejmują w szczególności następujące czynności:

 • wybór podatkowo optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej
 • prowadzenie procesów restrukturyzacji kapitałowej lub organizacyjnej przedsiębiorstw
 • analiza podatkowa przekształceń, fuzji, podziałów i likwidacji podmiotów
 • doradztwo przy zakupie i sprzedaży udziałów
 • interpretacja oraz wyjaśnienia związanych z w/w zagadnieniami kwestii prawnych, rachunkowych i podatkowych.

3. Doradztwo podatkowe przy międzynarodowych transakcjach i inwestycjach

Działalność szeregu podmiotów gospodarczych na arenie międzynarodowej wymusza uwzględnienie w planowaniu podatkowym i bieżącej działalności regulacji prawa wspólnotowego i międzynawowego prawa podatkowego. W skład naszej Kancelarii wchodzą osoby posiadające doświadczenie w zakresie współpracy z organami podatkowymi z innych krajów, jak również doświadczenie w zakresie stosowania przepisów wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy stosownych dyrektyw unijnych.


Nasze usługi doradcze w tym zakresie obejmują w szczególności następujące czynności:

 • sporządzania opinii i komentarzy podatkowych z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawa podatkowego w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i regulacji prawa wspólnotowego
 • doradztwo i pomoc w stosowaniu międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
 • doradztwo i pomoc w stosowaniu regulacji o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu
 • doradztwo i pomoc w opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych
 • doradztwo w zakresie regulacji dewizowych
 • doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi.

4. Ceny transferowe

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych mają na celu ograniczenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. W zakresie doradztwa związanego z cenami transferowymi oferujemy całe spektrum usług – poczynając od zbadania stanu faktycznego, istniejących powiązań, umów i dokumentacji, poprzez optymalizację strumieni powiązań, tworzenie dokumentacji podatkowej i analizę poziomu cen transferowych. W ramach optymalizacji podatkowej przygotowujemy odpowiednie umowy – w tej dziedzinie oferujemy Państwu możliwość skorzystania z naszych międzynarodowych możliwości.


Nasze usługi w zakresie cen transferowych obejmują w szczególności następujące czynności:

 • weryfikacja i sprawdzenie zawartych przez Spółkę transakcji pod kątem konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej
 • weryfikacja posiadanej przez Spółkę dokumentacji z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o podatku dochodowym
 • opracowanie szczególnej dokumentacji podatkowej zgodnej z ustawowymi wymogami oraz wspierającej stanowisko podatnika
 • opracowanie i wdrożenie właściwej polityki cen transferowych w transakcjach międzynarodowych i krajowych.

5. Postępowanie podatkowe i kontrolne

Czynności doradcze w sytuacji postępowania kontrolnego, podatkowego czy skarbowego prowadzonego u Klienta mają za zadanie udzielenie klientowi pomocy w kontaktach z organami podatkowymi czy skarbowymi, reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz doprowadzenie do korzystnego rozstrzygnięcia sporu.


Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • opracowanie strategii postępowania
 • uczestnictwo w postępowaniu jako pełnomocnik lub doradca Klienta
 • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkim sądami administracyjnymi
 • sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej.

6. Przeglądy podatkowe

Naszym klientom oferujemy przeprowadzenie przeglądu wybranych pozycji podatkowych celem zdiagnozowania ewentualnych ryzyk podatkowych, jak i możliwości optymalizacji rozliczeń prawno podatkowych.


W ramach przedmiotowych usług oferujemy:

 • przegląd rozliczeń podatkowych celem zdiagnozowania istniejących ryzyk podatkowych i możliwości optymalizacji obciążeń publicznoprawnych
 • szczegółową analizę wybranych obszarów rozliczeń publicznoprawnych
 • analizę procedur wewnętrznych i ich wpływu na skalę ryzyka podatkowego i możliwości optymalizacji
 • wstępne wskazanie możliwości ograniczenia zdiagnozowanych ryzyk.

Źródło: Tax Advisors Group Sp. z o.o.

14.04.2018


Tagi: doradztwo, podatkowe


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...