QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Poprawa zysku netto GK Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

wykres


Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas w 2017 r. wyniósł 279,7 mln zł, blisko trzykrotnie więcej niż w 2016 r. Istotny wpływ na wynik Grupy miał spadek kosztów integracji.


– Rok 2017 zakończyliśmy jako jeden w pełni zintegrowany bank. Ostatnie lata były okresem łączenia kilku instytucji, w dużej mierze koncentrowaliśmy się na wewnętrznych procesach, co generowało wysokie koszty integracji. W 2017 r. sfinalizowaliśmy procesy łączenia, co spowodowało, że koszty z tego tytułu były już znacznie niższe, a jednocześnie zrealizowane synergie przyniosły nam dalszą redukcję kosztów. Łączna baza kosztowa była o ponad 10% niższa. Czynniki te wpłynęły na znaczącą poprawę wyników Grupy. Nie oznacza to jednak, że możemy spocząć na laurach. Przeciwnie, pracujemy teraz intensywnie nad wielopłaszczyznową transformacją naszego Banku zmierzającą do poprawy rentowności zarówno po stronie dochodów, jak i kosztów. Nasza obecna pozycja nie odzwierciedla ani naszych ambicji, ani potencjału zintegrowanego Banku – mówi Przemysław Gdański, kierujący pracami Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


Dochód z działalności bankowej, wypracowany przez Grupę w 2017 roku, wyniósł 2.696,0 mln zł i był o 2,1% wyższy rok do roku. Roczna dynamika przychodów została zaburzona przez sprzedaż i efekt dekonsolidacji spółki zależnej BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (z wyłączeniem efektu dekonsolidacji dochód z działalności bankowej byłby wyższy o 3,1%). Wynik odsetkowy Grupy w 2017 r. wzrósł o 5,5% rdr, czyli o 100,6 mln zł dzięki wzrostowi przychodów o 3,1% przy jednoczesnym spadku kosztów odsetkowych o 2,6%. Wynik z tytułu opłat i prowizji obniżył się względem 2016 r. o 1,5% do 486,0 mln zł. Ogólne koszty administracyjne łącznie z amortyzacją, poniesione przez Grupę w 2017 r., wynosiły 1.680,9 mln zł i były niższe o 10,6% w stosunku do roku poprzedniego. Koszty pracownicze spadły o 7,7% przede wszystkim w rezultacie zmniejszenia zatrudnienia o 439 etatów. Pozostałe koszty administracyjne obniżyły się o 12,7% głównie w wyniku niższych kosztów BFG oraz optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości oraz kosztów IT. Wskaźnik kosztów do dochodów, z wyłączeniem kosztów integracji, spadł w 2017 r. do 61,0% z 64,6% w 2016 r. i 74,2% w 2015 r.


– Ubiegły rok to czas dużych zmian w Banku i nie mówię tu tylko o integracji, choć finalizacja połączenia z Sygma Bankiem bez wątpienia była ważnym wydarzeniem. Inne istotne procesy to przede wszystkim rozpoczęcie digitalizacji usług, w tym wprowadzenie nowej aplikacji mobilnej z funkcjonalnością Android Pay i Blik, rozbudowa oferty dla klientów z różnych segmentów, czy początek pilotażowego programu nowych bezgotówkowych i cyfrowych oddziałów. W ubiegłym roku uruchomiliśmy również robotyzację procesów, która jest wiodąca na rynku pod względem skali wdrożenia. W 2018 r. będziemy kontynuować proces transformacji Banku, który pomoże nam stać się instytucją utożsamianą z nowoczesnością i efektywnością w działaniu, skoncentrowaną na oczekiwaniach klientów i profesjonalnej jakości obsługi – dodaje Przemysław Gdański.


Suma bilansowa Grupy na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 72,7 mld zł i była wyższa o 0,6% rok do roku. Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom spadły w 2017 r. o 4,0% do 55,8 mld zł, co było przede wszystkim rezultatem sprzedaży i dekonsolidacji spółki zależnej BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. oraz umocnienia złotego i rewaluacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych (z wyłączeniem powyższych zdarzeń wzrost portfela kredytów wyniósłby 1,7 %).


Udział kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości spadł do poziomu 7,4% na koniec 2017 r. wobec 7,7% na koniec 2016 r. Saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe było niższe o 43,6 mln zł, czyli o 10,9% w porównaniu do roku poprzedniego, jednocześnie Bank odnotował obniżenie średniego kosztu ryzyka kredytowego o 10 p.b. (do poziomu 0,6% na koniec 2017 r.).


Na koniec 2017 r. kapitał własny Grupy wyniósł 6,6 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na koniec roku wyniósł 13,75%. Współczynnik kapitału Tier I Grupy był na poziomie 10,81%.


– W 2017 r. podjęliśmy szereg istotnych działań w celu poprawy poziomu współczynników wypłacalności, w tym między innymi uzyskaliśmy zgodę KNF na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I Banku zysku netto I. półrocza 2017 r. oraz zgodę na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II rolowanych pożyczek podporządkowanych. Zrealizowaliśmy również transakcję sekurytyzacji portfela kredytów konsumpcyjnych oraz sprzedaż i dekonsolidację spółki zależnej BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Pomimo tych działań poziom współczynników kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w ujęciu skonsolidowanym, według stanu na 1 stycznia 2018 r., ukształtował się poniżej wymogów regulacyjnych. W tej sytuacji, mając pełne wsparcie Grupy BNP Paribas, podejmujemy działania w celu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie nowej emisji akcji, która ma doprowadzać do spełnienia wymogów regulacyjnych przy osiągnięciu zakładanych dotychczas celów biznesowych Banku. Planujemy przeprowadzenie podwyższenia kapitału na przełomie II i III kwartału 2018 r. pod warunkiem uzyskania zgód wymaganych prawem – komentuje Jean-Charles Aranda, członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas, nadzorujący obszar finansów.


Na 31 grudnia 2017 r. Bank posiadał 476 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej oraz 102 Punkty Obsługi Klienta oraz obsługiwał 2,7 mln klientów.


Źródło: Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas

14.03.2018


Tagi: bank, wyniki finansowe