QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas w 2016 r.

wykres


Wynik z działalności bankowej wygenerowany przez Grupę w 2016 roku wyniósł 2,64 mld zł, wobec 2,05 mld zł w 2015 r. Zysk netto w 2016 roku wyniósł 76,9 mln zł wobec 13,3 mln zł w poprzednim roku. Na osiągnięte wyniki istotny wpływ miały koszty integracji Banku BGŻ, BNP Paribas Banku Polska oraz Sygma Banku Polska. Eliminując wpływ wydarzeń związanych z procesami połączeniowymi zysk netto Grupy w 2016 roku wyniósłby 223,8 mln zł i byłby o 24,0% wyższy niż rok wcześniej.


– Wyniki osiągnięte przez Banku BGŻ BNP Paribas w 2016 r. należy ocenić pozytywnie, szczególnie w obliczu niełatwego roku, pełnego wyzwań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wpływ na całą branżę miało wprowadzenie podatku od aktywów finansowych i tempo rozwoju gospodarki. W naszym przypadku, doszły do tego koszty integracji i fuzji Banku BGŻ, BNP Paribas Banku Polska oraz Sygma Banku Polska. W tych warunkach możemy być zadowoleni z osiągniętych wyników. Dynamika kredytów była podobna do poziomów osiągniętych przez rynek, natomiast w obszarze depozytów odnotowaliśmy wzrost istotnie wyższy niż rynek – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


Zgodnie z ogłoszoną w kwietniu ub. roku strategią Bank BGŻ BNP Paribas stopniowo zwiększa wynik z działalności bankowej i poprawia efektywność, obniżając wskaźnik kosztów do dochodów. Poprawia również rentowność kapitału własnego (ROE).


– 2016 r. był rokiem udanej integracji. Na tym skupiona była nasza uwaga i to w dużej części pochłaniało naszą energię. Teraz czas, by skupić się na dalszym rozwoju Banku i umocnieniu naszej pozycji na rynku. Rok 2017 będzie stał pod znakiem kontynuacji realizacji strategii. Stawiamy na większą cyfryzację produktów i mobilność naszych usług, w tym roku planujemy m.in. nową aplikację mobilną. Plany digitalizacji obejmują również usprawnienie procesów wewnętrznych, co przełoży się na sprawniejszą i bardziej wydajną działalność Grupy. – dodaje Tomasz Bogus.


Na koniec 2016 r. wartość portfela kredytów i pożyczek brutto wyniosła 58,1 mld zł, co oznacza wzrost o 5,1% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2015 r. Z kolei wolumen depozytów klientów na koniec 2016 r. wynosił 53,1 mld zł i wzrósł o 20% r/r. Przyrost ten był wynikiem skutecznej akwizycji w sektorze klientów korporacyjnych oraz utrzymywania konkurencyjnego poziomu oprocentowania dla klientów detalicznych.


Wynik z tytułu odsetek wypracowany w 2016 r. wyniósł 1,83 mld zł, co oznacza wzrost o 28,4% r/r.


Wynik z tytułu opłat i prowizji w 2016 r. wyniósł 493,22 mln zł (wzrost o 16,7% r/r). Wzrost przychodów prowizyjnych, wynikający głównie z przejęcia bazy klientowskiej BNP Paribas Banku Polska oraz Sygma Banku Polska, został odnotowany w prawie wszystkich kategoriach prowizyjnych.


Ogólne koszty administracyjne Grupy, wraz z amortyzacją, poniesione w 2016 roku wzrosły o 163 mln zł, tj. o 9,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, do 1,88 mld zł. Na poziom kosztów zarówno w roku 2016, jak i w 2015 miały wpływ procesy integracyjne banków: Łączne koszty integracji poniesione przez Grupę w 2016 r., ujmowane w ogólnych kosztach administracyjnych oraz pozostałych kosztach operacyjnych, wyniosły 181,4 mln zł.


Znormalizowany wskaźnik Koszty/Dochody (tj. z wyłączeniem kosztów integracji) ukształtowałby się na poziomie 64,6% wobec 74,2% na koniec roku 2015, m.in. dzięki realizacji zakładanych korzyści z synergii, kosztowych oraz ze względu na szybszy wzrost przychodów.


W 2016 r. Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w wysokości 398,9 mln zł. Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego wyrażony jako relacja wyniku z tytułu odpisów aktualizujących do średniego stanu kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom wyniósł w 2016 roku 74 pb i był porównywalny z poziomem w 2015 roku.


Wynik Grupy w 2016 roku był dodatkowo obciążony nowym podatkiem od instytucji finansowych w wysokości 185,9 mln zł.


Kapitały własne Grupy na koniec grudnia 2016 r. wyniosły 6,1 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł na koniec roku 2016 r. 14,40% i wzrósł w stosunku do grudnia 2015 r. o 0,95 p.p.


Na koniec 2016 r. Bank obsługiwał 2,6 mln klientów, posiadał 488 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej, oraz 132 punkty obsługi klienta (dawny Sygma Bank Polska).


Źródło: Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas

16.03.2017


Tagi: bank, wyniki finansowe