QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Najważniejsze zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku

wykres


Zespół prawników Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, przygotował zestawienie najważniejszych zmian z zakresu podatków i prawa gospodarczego, które mają wejść w życie w 2017 roku.


PRAWO KORPORACYJNE


USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.


Poniżej najważniejsze zmiany:


Zwiększenie transparentności w przypadku wystąpienia konfliktu interesów

Ustawa nakłada na członka zarządu obowiązek ujawnienia sprzeczności interesów spółki kapitałowej z interesami tego członka zarządu lub osób mu bliskich. W obecnym stanie prawnym w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, członek zarządu ma obowiązek wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Zmiana polega więc na uzupełnieniu istniejącego obowiązku o dodatkowy obowiązek ujawnienia przez członka zarządu sprzeczności interesów w przypadku ich zaistnienia w stosunku do tego członka zarządu lub osób wymienionych w przepisie oraz nadanie uprawnienia członkowi zarządu do zaznaczenia tego w protokole. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy zmiana ta ma na celu zwiększenie transparentności zarządzania spółkami kapitałowymi w warunkach wystąpienia konfliktu interesów, a w konsekwencji lepszą ochronę spółki kapitałowej oraz jej wspólników i akcjonariuszy.


Poprawa ochrony wspólników mniejszościowych

Ustawa wprowadza ułatwienia w wykonywaniu uprawnień do zwoływania zgromadzeń wspólników i uzupełniania jego porządku obrad. Przede wszystkim w ustawie wyraźnie przesądzono, iż uprawnieni wspólnicy, występujący o zwołanie zgromadzenia wspólników, mogą równolegle domagać się umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, którego zwołania żądają.


Zmiana zasad ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych

Ustawa porządkuje kwestie ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych oraz wskazuje termin wypłaty dywidendy w spółkach publicznych. W obecnym stanie prawnym termin wypłaty dywidendy przez spółki publiczne na polskim rynku kapitałowym nie był uregulowany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W ustawie zaproponowano zatem, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.


USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.


Poniżej najważniejsze zmiany:


Uregulowanie tzw. prokury łącznej niewłaściwej

Ustawa przywraca pewność, co do możliwości udzielenia prokury umocowującej jedynie do współdziałania z członkiem zarządu (lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej). Dotychczas bowiem, ustanawianie i działanie przez przedsiębiorców na podstawie prokury łącznej niewłaściwej wzbudzało szereg wątpliwości. Ustawodawca postanowił je rozwiać i od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy, zmierzające do zapewnienia przedsiębiorcom możliwie pełnej swobody co do wyboru rodzaju prokury, także w wariancie prokury "mieszanej", tj. przy współdziałaniu z prokurentem członka organu zarządzającego (lub wspólnika osobowej spółki handlowej).


Nowe przepisy mają zatem pozwalać na ustanowienie:

a) prokury samoistnej (art. 1094 § 1 KC),

b) prokury łącznej upoważniającej tylko do działania z innym prokurentem (art. 1094 § 1 KC),

c) prokury łącznej, upoważniającej do działania z innym prokurentem oraz dodatkowo z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 1094 § 1 i § 11 KC),

d) prokury swoiście łącznej, która upoważnia tylko do działania z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 1094 § 11 KC).


Sobota jako ostatni dzień terminu na dokonanie czynności

Ustawa doprecyzowuje kwestię obliczania terminów, które upływają w sobotę. Dotychczas w praktyce pojawiał się problem dotyczący tego, jakie znaczenie prawne w postępowaniu cywilnym ma koniec terminu przypadający w sobotę. Zaproponowana zmiana będzie miała ten skutek, że jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Tak więc sobota uzyska kwalifikację alternatywnie taką samą jak dzień ustawowo wolny od pracy.


PRAWO PRACY


USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.


Poniżej najważniejsze zmiany:


Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto.

Wprowadzenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu, w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Niewypłacanie w takiej sytuacji wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej zagrożone jest grzywną od 1.000 do 30.000 zł.


Zmiana minimalnej wysokości stawek miesięcznych, ryczałtów za wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług w przeliczeniu na godziny wykonywania zlecenia lub świadczenia usług - muszą wynosić co najmniej 13 zł brutto.


Wprowadzenie obowiązku potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług

Prawidłowa ewidencja godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług może być sporządzona w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Powinna ona dokładnie określać czas, jaki przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi poświęcił na wykonywanie czynności. Należy ją sporządzać raz w miesiącu. W przypadku, gdy strony nie ustalą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie będzie samodzielnie wskazywał liczbę godzin w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.


Wprowadzenie obowiązku przechowywania odpowiedniej dokumentacji przez okres trzech lat

Dający zlecenie ma obowiązek przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających ich liczbę przez okres trzech lat od dnia wymagalności danego wynagrodzenia.


UWAGA: Ustawa znajdzie zastosowanie do umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku, ale również do umów zawartych przed tą datą, trwających w dniu wejścia ustawy w życie. W związku z tym, należy sprawdzić zgodność zawartych umów z nowymi przepisami i - w razie potrzeby – dokonać ich zmiany.


Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Obecnie najniższe wynagrodzenie za pracę dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1850 zł brutto. Ustawa zmienia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosić będzie 2000 zł brutto.


UWAGA: Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na wysokość innych świadczeń, m.in. takich jak: maksymalna odprawa pieniężna przysługująca pracownikom z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn innych niż te dotyczące pracownika, która wynosi 30000 zł (15-krotność minimalnej stawki), odszkodowanie dla pracowników, wobec których pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w wysokości nie niższej niż 2000 zł, odszkodowanie dla pracownika, który rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu w kwocie nie mniejszej niż 2000 zł, minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju w wysokości 2000 zł.


Zniesienie podziału na „nowych” i „starych” pracowników

W obecnym stanie prawnym pracownikom w pierwszym roku pracy przysługuje niższe wynagrodzenie minimalne – nie może być ono niższe niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki nowelizacji, która wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2017 roku, pracownicy otrzymają 100 proc. wynagrodzenia minimalnego już w pierwszym roku pracy.


USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.


Zwolnienie małych przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 osób z obowiązku tworzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.

Obecnie, gdy firma zatrudnia więcej niż 19 pracowników, ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten będzie dotyczył tylko pracodawców zatrudniających więcej niż 50 pracowników.


Wydłużenie i ujednolicenie terminów wnoszenia odwołania do sądu pracy

Obecnie termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 7 dni. Od 1 stycznia 2017 roku zostanie on wydłużony do 21 dni. Termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę zostanie zaś wydłużony z 14 do 21 dni.


Nowelizacja spowodowana jest tym, że w praktyce dotychczasowe terminy okazywały się nieraz zbyt krótkie, by prawidłowo sformułować pozew, a ponadto często dochodziło do pomyłek ze względu na fakt, że długości dwóch terminów różniły się od siebie.


Złagodzenie obowiązków dotyczących wydawania świadectwa pracy

Co do zasady, każdy pracodawca jest obowiązany do niezwłocznego wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Po nowelizacji obowiązek ten nadal będzie istniał, jednak od ogólnej zasady wprowadzony zostanie wyjątek. Gdy dojdzie do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia, pracodawca będzie miał obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego zakończonego okresu zatrudnienia tylko na wniosek tego pracownika.


USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.


Zwolnienie małych przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 osób z obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Obecne przepisy stanowią, że w przypadku, gdy firma zatrudnia więcej niż 19 pracowników, jest obowiązana do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Dzięki wprowadzanym zmianom, wymóg taki będzie dotyczył pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników (liczbę zatrudnianych pracowników ocenia się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku). Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników nie ma obowiązku tworzeni a ZFŚS, ale fakultatywnie może to zrobić.


NIERUCHOMOŚCI


USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców W ramach tej ustawy znowelizowane zostaną przepisy prawa budowlanego.

Nowelizacja obejmuje dalsze ułatwienia w zakresie uzyskiwania zezwoleń. Od 1 stycznia 2017 r. nie trzeba będzie już zgłaszać do starosty budowy: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw.; instalacji klimatyzacyjnych, przydomowych basenów i oczek wodnych do 50 mkw.; suszarni kontenerowych do 21 mkw.


Skrócony zostaje również termin milczącej zgody urzędu z 30 do 21 dni. Będzie można także zmieniać projekt budowlany bez konieczności rozpoczynania procedur od nowa. Dopuszczalny zakres zmian w projekcie nie może przekroczyć 2%. (Na dzień 29 grudnia 2016 r. ustawa nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta).


Kodeks urbanistyczno-budowlany

W dalszym ciągu trwają prace nad przyjęciem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Kodeks ma składać się z sześciu ksiąg, tworzących całość, która zawiera rozwiązania z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami i innych ustaw, które regulują sprawy inwestycji drogowych czy kolejowych. Kodeks ma całościowo regulować formalności procesu inwestycyjnego. Ma też wprowadzić lepsze narzędzia ochrony ładu przestrzennego - uspójnić proces planowania przestrzennego i proces inwestycyjno-budowlany, dzięki czemu zostanie wyeliminowanych wiele problemów interpretacyjnych.


Głównymi celami kodeksu są:

  • skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli;
  • przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości;
  • efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

Obecny etap prac to konsultacje publiczne.


POZOSTAŁE


USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie W kwestiach środowiskowych znowelizowana została ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przepisy wchodzące w życie od 1 stycznia wprowadzają kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych. Wyniosą one od 500 zł do miliona. Będzie je nakładał wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Nowelizacja wydłuża w postępowaniu środowiskowym minimalny czas konsultacji ze społeczeństwem z 21 do 30 dni.


USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Wchodzi w życie w dniu 10 stycznia 2017 r.


Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy w sprawie ADR (alternatywnych metod rozwiązywania sporów) w sporach konsumenckich. Ma ona na celu umożliwienie szybszego, prostszego i tańszego rozstrzygania konfliktów między przedsiębiorcami i konsumentami.


Ustawa znajdzie zastosowanie do sporów pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a konsumentami z krajów Unii Europejskiej wynikających z zawieranych między nimi umów sprzedaży, jak również innych umów konsumenckich. Do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich będą uprawnione jedynie podmioty wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (podmioty uprawnione). Dla przedsiębiorców wprowadzenie konsumenckich postępowań ADR wiązać się będzie m.in. z licznymi obowiązkami informacyjnymi.


Projekt nowego rozporządzenia europejskiego w sprawie współpracy organów ochrony konsumentów

  • Konsumenci korzystający z towarów i usług oferowanych online coraz częściej decydują się na zakupy w sklepach zagranicznych. W związku z tym, zaczęły pojawiać się problemy z egzekwowaniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów w relacjach międzynarodowych. Odpowiedzią na te trudności jest rozporządzenie (2016/0148 COD) przedstawione przez Komisję Europejską, mające na celu ujednolicenie ustawodawstw europejskich.
  • Należy zwrócić uwagę na rozwiązania dotyczące tzw. minimalnych uprawnień organów (czyli uprawnień, w które wyposażony ma być każdy organ w zakresie dochodzenia i egzekwowania przepisów prawnych) oraz mechanizmów wzajemnej pomocy. Katalog uprawnień minimalnych jest bardzo szeroki – obejmuje m.in. uprawnienie do dokonywania zakupów testowych oraz posługiwanie się metodą „tajemniczego klienta”. Natomiast mechanizm wzajemnej pomocy obejmuje wnioski o udzielenie informacji oraz wnioski o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa Dzięki tym rozwiązaniom, jeden właściwy organ może zwrócić się do innego właściwego organu w innym państwie członkowskim z wnioskiem o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa.

Prace nad ustawą dotyczącą RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wejdzie w życie 25 maja 2018 r.
  • Zmiany nakładają nowe obowiązki na administratorów danych – m.in. takie, jak obowiązek niezwłocznego zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, obowiązek zawiadamiania podmiotu danych o naruszeniu ochrony danych osobowych, a także obowiązek dokonywania oceny zagrożeń dla praw i wolności podmiotów danych już w fazie projektowania nowego rozwiązania technicznego czy organizacyjnego. Dojdzie natomiast do znacznego ograniczenia obowiązków dokumentacyjnych.
  • Podmiotom danych zostaną przyznane nowe uprawnienia. Zmienią się też zasady nadzoru nad zapewnieniem ochrony danych osobowych.
  • Prawodawca unijny przewidział możliwość stosowania administracyjnych kar pieniężnych, które będą mogły zostać nałożone na administratorów danych oraz na podmioty przetwarzające dane na zlecenie.

Inicjatywa powołania specjalnego sądu ds. własności intelektualnej

Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że istnieje potrzeba utworzenia w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych do spraw z zakresu prawa własności przemysłowej i powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji, w związku z czym, podjęło decyzję o ich utworzeniu. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje stworzyć odrębne wydziały w sądach okręgowych. Nie zdecydowano jeszcze czy do kognicji tych sądów należałyby również sprawy z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że w ciągu kilku miesięcy pojawią się szczegółowe informacje w tej kwestii.


Prace nad nowelizacją ustawy o grach hazardowych

Po drugim czytaniu nowelizacji ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, których celem jest zmniejszenie "szarej strefy" w obszarze gier hazardowych, Sejm podjął decyzję o przesłaniu tych dokumentów do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Zasadniczym celem projektu nowelizacji wspomnianej ustawy jest zmniejszenie „szarej strefy” w zakresie gier hazardowych, w szczególności na automatach oraz w Internecie. Zmiany zwiększyłyby także ochronę graczy przed negatywnymi skutkami hazardu. Wzrostowi uległyby też wpływy podatkowe z legalnego hazardu. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie monopolu państwa na gry na automatach organizowane poza kasynami.


PODATKI


VAT

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Nowelizacja ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 roku wprowadza nowe warunki zwrotu VAT w terminie 25 dni. Konsekwentnie, uzyskanie zwrotu VAT w tym terminie będzie utrudnione. Poza tym rozszerzony został katalog towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia m.in. o usługi budowlane świadczone przez podwykonawców. Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą także w życie przepisy wprowadzające dodatkowe zobowiązanie podatkowe w związku z nierzetelnym rozliczeniem VAT. Informacje podsumowujące będą mogły być składane wyłącznie za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od przyszłego roku niektórzy podatnicy będą również zobligowani do składania deklaracji VAT w formie elektronicznej. Ustawa wprowadza nowe przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT oraz wyrejestrowania z VAT. Limit dla zwolnienia podmiotowego z VAT wzrasta ze 150.000 zł do 200.000 zł. Ustawodawca przedłużył obowiązywanie 23% i 8% stawki VAT do końca 2018 roku.


W związku z zamiarem uszczelnienia systemu poboru VAT, zaostrzeniu ulegną również kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym za wystawianie tzw. „pustych” faktur.


CIT

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku, w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport, przychodem będzie wartość przedmiotu wkładu a nie jak dotychczas wartość nominalna obejmowanych udziałów. W związku z tą zmianą zniesione zostaje ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze aportu, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na kapitał zakładowy spółki.


Rozszerzony zostaje również zakres obowiązków w odniesieniu do cen transferowych, m.in. wchodzi w życie obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej dla podmiotów działających w grupie kapitałowej.


Część spółek będzie mogła skorzystać z obniżonej 15% stawki podatku CIT.


Nowelizacja wprowadziła definicję rzeczywistego właściciela (tzw. klauzula beneficial owner) dla potrzeb stosowania zwolnienia z podatku u źródła. W rezultacie, podmiot otrzymujący należności licencyjne lub odsetki musi być ich rzeczywistym właścicielem.


Doprecyzowany zostaje katalog dochodów, które będą uznawane za uzyskane przez nierezydentów na terytorium Polski.


Od 1 stycznia 2017 roku limit transakcji, które można opłacać bez pośrednictwa rachunku bankowego będzie wynosił 15.000 zł a nie 15.000 euro jak dotychczas. Przekroczenie tego limitu w transakcjach gotówkowych uniemożliwi zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów.


USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.


Najważniejsza zmiana:

Podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy mogą prowadzić KPiR Ustawa przewiduje podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1 200 000 EUR obecnie do 2 000 000 EUR.


Dalsze losy ustawy o podatku handlowym

Senat zaakceptował bez poprawek zawieszenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej. Jest to związanie z faktem, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie obowiązującego w Polsce podatku od handlu detalicznego, wzywając Polskę do jego zawieszenia. Podniesiono zarzuty, że podatek ten może faworyzować mniejsze sklepy, a takie działanie może zostać uznane za pomoc publiczną. W konsekwencji, Ministerstwo Finansów zawiesiło pobór podatku w dotychczasowej formie oraz rozpoczęło prace nad projektem ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego według innej formuły.


Materiał opracowali eksperci z Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie: Przemysław Walasek, Sylwester Żydowicz, Krystian Stanasiuk, Olav Nemling, Katarzyna Matusiak, Katarzyna Kochanowska, Olga Gerlich, Anna Dzik, Marcin Zimny, Marcin Sroga


Źródło: Kancelaria Taylor Wessing

30.12.2016


Tagi: prawo, zmiany


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...