QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Impel zwiększa przychody po 3 kwartałach

wykres


Grupa Impel wypracowała przez dziewięć miesięcy 2016 roku ponad 1,5 mld zł przychodów. Największy polski dostawca usług outsourcingowych zwiększa przychody po trzech kwartałach o 12,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.


Skonsolidowane przychody Grupy Impel po trzech kwartałach 2016 r. wyniosły 1 504,8 mln zł, w ujęciu rocznym dynamika wzrostu przekroczyła 12%. Skonsolidowany zysk operacyjny po dziewięciu miesiącach zamknął się kwotą 35,1 mln zł (-12,7%), a zysk netto (przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego) osiągnął poziom 21,6 mln zł (-6,5%). Trzeci kwartał przyniósł najwyższą w historii sprzedaż na poziomie 527,7 mln zł, i jednocześnie słabsze wyniki z działalności operacyjnej, które są konsekwencją kolejnych zmian otoczenia prawnego - wprowadzanych ustawą o płacy minimalnej, ogłoszonych w lipcu 2016, a wchodzących w życie w styczniu 2017 roku. Od dnia ogłoszenia zmian Grupa Impel koncentruje się na dostosowaniu cen usług do zwiększanych kosztów pracy po stronie pracodawcy. Analogiczną sytuację odnotowano w poprzednim roku - wzrost stawek ZUS wynikający z objęcia umów zleceń obowiązkowymi składkami ZUS do wysokości minimalnej płacy ogłoszony we wrześniu 2015 roku, a wprowadzony od stycznia 2016 roku również osłabił wyniki Q4 2015 i Q1 2016 - poprzez utratę części sprzedaży. Jednak konsekwentna polityka zwiększania stawek w procesie waloryzacji przyniosła w efekcie sukces w postaci dobrych wyników w Q2 2016 roku. Zarząd spodziewa się, że i tym razem zdecydowana postawa wobec waloryzacji stawek pozwoli osiągać dobre wyniki już w Q2 2017 roku. Tym razem na zmianę legislacyjną nakłada się szybki wzrost popytu na rynku pracy, co jeszcze bardziej umacnia Grupę Impel w konsekwencji waloryzacyjnej. Wprowadzanie minimalnych stawek godzinowych (wynagrodzenie godzinowe na umowach zleceniach od stycznia 2017 wyniesie 13 zł) i wzrost płacy minimalnej (wzrost o 8% w stosunku do roku 2016) to wyzwanie dla drugiego półrocza 2016 i początku 2017 roku.


- Nasze doświadczenie, wynikające z waloryzacji „ozusowania” całego wynagrodzenia do minimalnej płacy krajowej, upoważnia nas do twierdzenia, że klienci w zdecydowanej większości i tym razem zaakceptują wzrost cen kompensujących wzrost kosztów pracy wykonawców usług. Mając na uwadze politykę rządu zmierzającą do wzrostu wynagrodzeń, determinację organów kontrolnych w zakresie przestrzegania prawa pracy, oraz rosnącą przewagę popytu nad podażą na rynku pracy, wierzymy, że nieuchronny wzrost kosztów pracy, zostanie przyjęty przez rynek również w przypadku ustawowej podwyżki najniższych stawek godzinowych z początkiem stycznia 2017 r. W naszej ocenie, grupa klientów, ale i dostawców którzy wierzą, że można uniknąć podwyżki kosztów pracy będzie ponosić ogromne ryzyko, ponieważ odnotowujemy rosnącą dynamikę oczekiwań płacowych pracowników w realizowanych przez nas branżach – podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.


Ponad 12% wzrost sprzedaży zanotował segment Facility Management, który przez trzy kwartały 2016 r. osiągnął przychody na poziomie 1 373,3 mln zł. Sprzedaż segmentu Business Proces Outsourcing (BPO) po dziewięciu miesiącach wyniosła 131,5 mln zł z dynamiką wzrostu 8%. Konsolidacja usług w obszarze BPO i stworzenie pakietu usług finansowo-księgowych oraz obsługi IT zwiększyła rentowność segmentu do 12%.


- Spółka technologiczno-informatyczna Grupy Impel SI-Consulting z powodzeniem realizuje rozwój nowych narzędzi, programów i aplikacji. W tym roku, w odpowiedzi na systemową zmianę w sferze podatków w Polsce, Si-Consulting stworzyła Kreator JPK - narzędzie pozwalające przygotować Jednolity Plik Kontrolny wykorzystujący dane podmiotu gospodarczego umieszczone na platformie SAP ERP. Zamiana przepisów zobowiązujących firmy do przekazywania w postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych została bardzo szybko zdiagnozowana przez spółkę, podjęto prace programistyczne i wprowadzono oczekiwany przez rynek produkt. Obecna strategia Impela jest nakierowana na realizację kierunków opartych o automatyzację i elektronizację modelu dostarczania usługi. Przygotowujemy aplikacje, które usprawniają i automatyzują pracę – podkreśla Jakub Dzik, wiceprezes Impel S.A., odpowiedzialny za segment BPO.


W tym roku zarząd Grupy Impel przyjął strategię działalności na lata 2016-2018. Nowa strategia określiła trzy obszary koncentracji działalności Grupy Impel Pierwszym jest Facility Management (FM), tj. zintegrowane usługi związane z obsługą nieruchomości, a więc czystości, bezpieczeństwa, techniki obiektowej. Drugim jest BPO & Digital Services, czyli obsługa procesów biznesowych takich jak: usługi IT, obsługa księgowa i kadrowo-płacowa, doradztwo podatkowe, archiwizacja i digitalizacja dokumentów oraz trzeci, który będzie rozwijany to Industrial Services – usługi dedykowane dla branży przemysłowej.


- Skokowe podniesienie kosztu pracy w Polsce, wprowadzone w krótkim okresie, spowodowało zmianę postrzegania roli dostawcy usług - outsourcera oraz zmusza do redefinicji partnerstwa z klientem. Klienci są coraz bardziej świadomi faktu, że automatyzacja i robotyzacja procesów, pakietyzacja i integracja usług staje się koniecznością. Klienci oczekują rozwiązań dopasowanych do ich wewnętrznych procesów, chcą aby przed wdrożeniem usługi audytować bieżącą rzeczywistość i na nowo określić zakres oraz cechy usługi. Zamierzamy w znacznym stopniu integrować kilka usług dla jednego Klienta; współpraca Klienta z wykonawcą w celu poszukiwania nowych wartości rozpoczyna się już na etapie tworzenia zakresu zamówienia i powinna być kontynuowana w trakcie realizacji usługi w czasie trwania umowy - podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.


Otoczenie prawne, rozwój technologii, automatyzacji, trwające prace nad zwiększeniem wynagrodzeń obywateli, rosnący popyt na pracę, upowszechnianie się usług, wymusiło na branży ogromne zmiany.


- Rynek zwiększa zainteresowanie dostawcami usług, którzy oferują digitalizację, automatyzację i wprowadzają innowacyjne rozwiązania. Chcemy taką właśnie strategię realizować. Proponujemy partnerstwo kontraktowe i zapisy umowne dotyczące współpracy przy generowaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań w czasie trwania umowy. Zbudowane przewagi rozumiemy nie tylko poprzez pryzmat lepszego wyniku finansowego, ale przede wszystkim podwyższenia wartości dla klienta i dostawcy usługi. Przeczuwamy zbilżającą się, wraz ze wzrostem gospodarczym i naciskiem na wzrost konkurencyjności, rewolucję w zmianie potrzeb klienta, jego podejścia do współpracy, w zakresie rozwiązań, które będzie kupował. Uświadomiona akceptacja rynkowego trendu wzrostu płac przyspiesza zainteresowanie klientów nowym modelem i zakresem kupowanych usług. Najlepsi będą szybko kompensować wzrost kosztów pracy, zwiększać wartość swoich biznesów - podkreśla Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel S.A.


Źródło: Impel

15.11.2016


Tagi: wyniki finansowe