QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Podsumowanie najważniejszych dla przedsiębiorców zmian w prawie

Zestawienie najważniejszych dla przedsiębiorców zmian w prawie, jakie wniosą nowe przepisy od 1 stycznia 2016 roku przygotowane przez dr Ewelinę Stobiecką partnera zarządzającego w kancelarii Taylor Wessing.


USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

Ustawa reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu oraz przeprowadzanie działań sanacyjnych.


Zgodnie z ustawą firmy znajdujące się w tarapatach finansowych będą mogły skorzystać z czterech procedur restrukturyzacyjnych: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.


USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej.


Określa ona także zasady: wykonywania zawodu aktuariusza; sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego; sprawowania nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach; organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego.


Zastępuje ona dotychczasową ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, 1273 i 1348).


Zasadniczym celem nowej ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II (ang. Solvency II), a tym samym, wprowadzenie nowych, jednolitych dla wszystkich krajów UE wymogów kapitałowych i standardów zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji.


Nowa ustawa wprowadza ponadto szereg postanowień o charakterze prokonsumenckim, które stanowią odpowiedź na toczącą się od miesięcy debatę dotyczącą praktyk na rynku bancassurance oraz próbę jego regulacji.


USTAWA z 10 września 2015 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1649)

Uproszczenie i racjonalizacja procedur podatkowych to główne założenie opublikowanej 20 października br. nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw.


Nowe regulacje mają ułatwić kontakt podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków.


Wprowadzenie zasady in dubio pro tributario tzn. niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Nowelizacja wprowadza, obok pełnomocnictwa szczególnego do jednej sprawy, pełnomocnictwo ogólne


Ustawa przewiduje również nową instytucje wniosku wspólnego w ramach regulacji dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wszystkie podmioty zainteresowane wydaniem przez organ podatkowy interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego będą mogły wystąpić wspólnie z jednym wnioskiem, wskazując przy tym jeden podmiot, który w dalszej fazie postępowania będzie występował w charakterze strony postępowania w sprawie interpretacji. Po wydaniu przez Dyrektora Biura Informacji Podatkowej interpretacji indywidualnej, zostanie ona doręczona stronie postępowania. Pozostali zainteresowani wskazani we wniosku wspólnym po wydaniu interpretacji indywidualnej otrzymają jej odpisy. Będą jednak objęci ochroną w przypadku zastosowania się do niej bezpośrednio. Skutki prawne wydanej interpretacji indywidualnej obowiązywać będą od dnia doręczenia jej podmiotowi występującemu jako strona w stosunku do wszystkich zainteresowanych objętych wnioskiem.


USTAWA z dnia 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Celem ustawy jest upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami, jak również odciążenie systemu sądownictwa. Projekt przewiduje m.in. system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych w zakresie wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów. Reguluje także obszar dotyczący kwalifikacji mediatorów stałych.


USTAWA z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1268)

2 stycznia 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu pracy, która ma ułatwić zatrudnionym godzenie obowiązków zawodowych i opiekuńczych. Nowe rozwiązania będą dotyczyć nie tylko osób, które zostaną rodzicami po tej dacie, ale częściowo także tych, którzy już w momencie wejścia w życie zmian będą korzystać z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (przy spełnieniu określonych warunków).


Nowelizacja dotyczy m.in. wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub dotyczącego rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego, wspólnego korzystania z urlopu rodzicielskiego, wymiaru urlopu macierzyńskiego, wymiaru urlopu rodzicielskiego, oraz urlopu ojcowskiego.


USTAWA z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ustawa określa wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, zasady działania organizacji odzysku opakowań, zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.


Ustawa została uchwalona celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii.


Ustawa wprowadza m.in. obowiązkowy roczny audyt zewnętrzny dla wybranych przedsiębiorców prowadzących recykling lub eksportujących odpady opakowaniowe.


USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwanego dalej "zużytym sprzętem", i gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania.


USTAWA z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym

Ustawa reguluje opodatkowanie specjalnym podatkiem węglowodorowym, zwanym dalej "podatkiem", zysków z działalności wydobywczej węglowodorów.


USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Ustawa określa zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, składanych przez klientów tych podmiotów oraz zasady działaniaRzecznika Finansowego. Wprowadza ona m.in. możliwość skorzystania z dobrowolnego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przy pomocy Rzecznika Finansowego.


USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez: poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych; przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.


Ustawa wprowadza m.in. ograniczenie dopuszczalności podziału gospodarstwa rolnego, wprowadzenie wymogu, że własność nieruchomości rolnej albo jej część może być przeniesiona, o ile ma ona zapewniony dostęp do drogi publicznej albo dostęp ten ma nieruchomość nabywcy granicząca z tą nieruchomością, wprowadzenie prawa pierwokupu nieruchomości rolnej, które może przysługiwać z mocy ustawy dzierżawcy, rolnikowi indywidualnemu będącemu właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością lub Agencji Nieruchomości Rolnych, wprowadzenie wymogów formalnych dotyczącym dzierżawy gruntów rolnych, w tym nawet formy aktu notarialnego w przypadku umów dzierżawy na okres ponad 5 lat oraz odniesienie wymogów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości rolnej również do gospodarstw rolnych.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach

Rozporządzenie określa odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań oraz kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/2265 z dnia 7 grudnia 2015 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016-2018 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

Należności celne przywozowe na produkty wymienione w załączniku rozporządzenia obniża się lub zawiesza w ramach kontyngentów taryfowych, z uwzględnieniem wskazanych w nim stawek celnych, okresów i kwot.


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2106 z dnia 20 listopada 2015 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2016 na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936

Niniejsze rozporządzenie ustanawia reguły zarządzania kontyngentami ilościowymi na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych określonych w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2015/936 na rok 2016.


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2063 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przyznania na rok 2016 nieograniczonego bezcłowego dostępu do rynku Unii niektórym towarom pochodzącym z Norwegii otrzymanym w wyniku przetwarzania produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

Rozporządzenie zakłada, że od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. towarom sklasyfikowanym w ramach kodów CN 2202 10 00 (wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane) i ex 2202 90 11, ex 2202 90 15 oraz ex 2202 90 19 (pozostałe napoje bezalkoholowe zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany) - podpodziały TARIC 11 i 19) pochodzącym z Norwegii przyznaje się nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku Unii.


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010

Niniejsze rozporządzenie ustanawia jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji niektórych instytucji, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych oraz finansowych spółek holdingowych mających siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim.


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 342/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. uzupełniające dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania metod obliczania wymogów adekwatności kapitałowej w odniesieniu do konglomeratów finansowych

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe wymagania techniczne i procedury badań w zakresie konstrukcji pojazdów oraz wymogi ogólne dotyczące homologacji pojazdów kategorii L oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do takich pojazdów, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 168/2013 oraz określa wykaz regulaminów EKG ONZ i poprawek do nich. Określa ono również normy w zakresie wyników służb technicznych i procedury ich oceny.


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi administracyjne i wymagania techniczne w zakresie homologacji typu wszystkich nowych pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 Rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące nadzoru rynku pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, które podlegają homologacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Niniejsze rozporządzenie ustanawia również wymogi dotyczące nadzoru rynku części i wyposażenia dla takich pojazdów.


Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi administracyjne i wymagania techniczne w zakresie homologacji typu wszystkich nowych pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 Rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące nadzoru rynku pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, które podlegają homologacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Niniejsze rozporządzenie ustanawia również wymogi dotyczące nadzoru rynku części i wyposażenia dla takich pojazdów.


Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych

Rozporządzenie ustala wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych w zakresie: zasad utrzymania właściwego stanu technicznego i sanitarnego lokalu hurtowni farmaceutycznej prowadzącej obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi, zwanej dalej "hurtownią farmaceutyczną"; zasad przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zwanych dalej "produktami leczniczymi"; zasad i trybu przyjmowania i wydawania produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznej; warunków transportu i załadunku produktów leczniczych; standardów prawidłowego prowadzenia hurtowni farmaceutycznej; sposobu powierzania zastępstwa przez Osobę Odpowiedzialną.


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Rozporządzenie ustala wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.


Źródło: Kancelaria Taylor Wessing

20.12.2015


Tagi: przedsiębiorca, zmiany w prawie, prawo