QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Korekta VAT od niezapłaconych faktur

Dla wielu polskich przedsiębiorców bolączką jest konieczność zapłaty VAT od wystawionych faktur, za które nie otrzymali zapłaty. Pewną ulgą w sytuacji gdy kontrahent nie płaci w terminie jest możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi”. Kwestię tą reguluje Art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług. Wynika z niego, że podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną gdy nie została uregulowana w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.


Aby skorzystanie z ulgi było możliwe konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • Korygowana faktura została wystawiona na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni oraz dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku w którym została wystawiona.

Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.


W przypadku gdy wierzytelność jest uregulowana częściowo korekty można dokonać w odpowiedniej części. Wierzyciel wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty jest obowiązany podać w załączniku do deklaracji kwoty korekt oraz dane dłużnika.


Jak wygląda dokonanie korekty w praktyce?

Po pierwsze, trzeba przygotować listę niezapłaconych faktur, dla których w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu dla podatników składających deklarację VAT-7, lub kwartale dla podatników składających deklarację VAT-7K) upłynęło 150 dni od terminu płatności. Wiele programów księgowych zostało już dostosowanych do tego względnie nowego przepisu i umożliwia automatyczne stworzenie takiego zestawienia. Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę aby przy wprowadzaniu faktur do systemu termin płatności został prawidłowo wprowadzony – wyobraźmy sobie na przykład sytuację gdy sprzedawca stosuje standardowo czternastodniowy termin płatności ale z jednym z kontrahentów zawarł umowę przewidującą trzydziestodniowy termin. Jeśli na fakturze dla tego kontrahenta omyłkowo pojawi się termin 14 dni może dojść do sytuacji, że w automatycznie generowanym zestawieniu taka niezapłacona faktura zostanie wykazana we wcześniejszym okresie niż powinna.


Po drugie, trzeba zweryfikować które wierzytelności chcemy ująć w korekcie. Należy pamiętać, że dla wierzyciela korekta jest prawem a dla dłużnika obowiązkiem. Dłużnik w rozliczeniu za okres w którym upłynęło 150 dni od terminu płatności musi skorygować VAT naliczony, pod groźbą sankcji w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z przepisami. Dłużnik gdy działa w dobrej wierze i opóźnioną płatność zamierza uregulować niezwłocznie kiedy będzie to możliwe może znaleźć się w jeszcze gorszej sytuacji finansowej po dokonaniu korekt. Jednak jeśli przed upływem terminu 150 dni strony zawrą porozumienie przedłużające termin płatności, wtedy termin 150 dni liczy się od daty ustalonej w porozumieniu.


Z drugiej strony należy brać pod uwagę, że zgodnie z przyjętą wykładnią przepisów prawo dokonania korekty przysługuje wierzycielowi tylko w rozliczeniu za okres, w którym upływa 150 dni. Czyli jeśli podatnik składając deklarację za dany okres nie skorzystał z możliwości korekty to jedyną możliwością jej dokonania jest późniejsze skorygowanie deklaracji za dany okres. Mnie osobiście wydaje się, że ustawodawca powinien dopuścić prawo do korekty także w kolejnych okresach po upływie 150 dni, co dawałoby wierzycielowi większą elastyczność.


Gdy wiemy już które wierzytelności chcemy ująć w korekcie pozostaje sprawdzenie pozostałych warunków, czyli czy dłużnik jest podatnikiem VAT czynnym oraz czy nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Z drugim warunkiem nie ma problemu, dzięki możliwości dostępu online do KRS. Niestety upewnienie się, że dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT nastręcza więcej kłopotów. Nie istnieje niestety ogólnodostępny rejestr, w którym można oficjalnie sprawdzić status podmiotu jako podatnika VAT. Jedyną pewną metodą jest złożenie we właściwym urzędzie skarbowym wniosku o potwierdzenie statusu podatkowego kontrahenta. Składając taki wniosek trzeba uiścić opłatę skarbową w kwocie 21 zł.


Skorzystanie z korekty oznacza, że do deklaracji należy dołączyć listę z kwotami korekt oraz danymi dłużników. Jest to narzędzie, które umożliwia organom skarbowym weryfikację, czy dłużnicy wywiązują się z obowiązku dokonania korekty. Jak do tej pory dłużników nie zalała fala wezwań do udowodnienia, że takiej korekty dokonali, choć z pojedynczymi przypadkami miałem już do czynienia. Tu także widać pewną niekonsekwencję ustawodawcy, który nałożył obowiązek przekazywania szczegółowych danych wyłącznie na wierzycieli. Nałożenie takiego obowiązku na dłużników z pewnością zwiększyłoby ich motywację do terminowych płatności, choć z drugiej strony generowałoby także dla nich dodatkowe koszty.


Autor: Kamil Gulina, MACC Partner Sp. z o.o.


Źródło: FinanseTak.blog.pl

29.09.2014


Tagi: vat, korekta, niezapłacone faktury