QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości po 3 maja 2012 roku

Na wniosek wierzyciela, w dniu 29 lutego 2012 roku zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. W związku z ww. postępowaniem sąd rejonowy postanowieniem z dnia 26 marca 2013 roku przysądził prawo do lokalu na rzecz wierzyciela. Wobec powyższego, w dniu 07 lipca 2014 roku komornik wszczął postępowanie egzekucyjne wzywając do opróżnienia przez dłużnika lokalu mieszkalnego i wydania tego lokalu wierzycielowi w stanie wolnym od osób i rzeczy.


Postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego wierzyciel uzyskał postanowienie o przysądzeniu (stanowiące tytuł wykonawczy) zostało wszczęte przed dniem 3 maja 2012 roku, konsekwentnie do skutków prawnych wydanego w jego toku tytułu egzekucyjnego zastosowanie znajdzie art. 999 §1 kpc w brzmieniu sprzed nowelizacji (stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) tj. przed 3 maja 2012 roku. Zgodnie z przepisem art. 999 §1 kpc w brzmieniu przed 3 maja 2012 roku prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości (stosownie do treści art. 1046 §1 kpc), a nie do żądania usunięcia dłużnika i ewentualnie innych osób z nieruchomości i wydania jej wierzycielowi.


[treść przepisu art. 999 §1 kpc przed 3 maja 2012 roku: „Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.”]


Dopiero uzyskanie tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie dłużnikowi lokalu może stanowić podstawę żądani opuszczenia i wydania nieruchomości i prowadzenia w tym celu postępowania egzekucyjnego.


W sytuacji gdyby postepowanie egzekucyjne zostało wszczęte po 3 maja 2012 roku, prawomocne orzeczenie sądu o przysądzeniu byłoby podstawą do opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności.


[treść przepisu art. 999 §1 kpc po 3 maja 2012 roku: „Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio.”]


Resumując:

Na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przysądzeniu prawa do lokalu mieszkalnego wydanego w związku z postępowaniem egzekucyjnym wszczętym przed 3 maja 2012 roku nie można skutecznie prowadzić egzekucji w celu opróżnienia lokalu, natomiast po 3 maja 2012 roku prawomocne orzeczenie o przysądzeniu prawa do lokalu mieszkalnego może być podstawą do prowadzenia egzekucji w celu opróżnienia lokalu.


Autor: Robert Czaplicki, prawnik


Źródło: Hills LTS S.A.

31.07.2014


Tagi: postępowanie egzekucyjne z nieruchomości