QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Utrudniasz wykonywanie kontaktów z dzieckiem, słono za to zapłacisz!

Zdarza się, szczególnie w okresie trwania postępowania rozwodowego, że relacje pomiędzy współmałżonkami są trudne. Oczywiście najbardziej tracą na tym dzieci, a jeszcze bardziej, gdy jedno z rodziców wyprowadziło się z „domu”. Relacje pomiędzy małżonkami/ byłymi małżonkami bywają tak napięte, że jedno z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu małżonkowi.


Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem, nie należą do najłatwiejszych, ponieważ zdarzają się sytuacje, w których jedno z rodziców wręcz stawia sobie za punkt honoru, nie licząc się z konsekwencjami, utrudnianie kontaktu z dzieckiem drugiemu rodzicowi. Do połowy 2011 roku sąd nie dysponował odpowiednimi instrumentami/ instytucjami, w szczególności finansowymi, mogącymi dyscyplinować rodzica pod którego pieczą dziecko pozostało.


Ustawodawca w końcu dostrzegł problem i Ustawą z dnia 26 maja 2011 roku (Dz. U. Nr 144, poz.854) znowelizował Kodeks postępowania cywilnego poprzez wprowadzenie „Oddziału 6”. Nowelizacja weszła w życie z dniem 13 sierpnia 2011 roku i obowiązuje już prawie trzy lata, a jednak część pokrzywdzonych rodziców nie wie w dalszym ciągu o obowiązywaniu takowych przepisów.


Zgodnie z art. 59815 § 1 KPC „Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.” Na marginesie rozważań, warto dodać, iż podobną sankcję można wymierzyć wobec osoby, której tego kontaktu zakazano z dzieckiem, czyli wykonuje swoje prawo niezgodnie z postanowieniem orzeczenia czy ugody.


Jeżeli pomimo upomnienia osoba opiekująca się dzieckiem nie umożliwi właściwego kontaktu z dzieckiem uprawnionemu rodzicowi, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń i do stawki za naruszenie, która została wcześniej określona (sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej). Co ważne, prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. W ten sposób nałożona na rodzica kara będzie mogła być szybko wykonana – wyegzekwowana z majątku rodzica. Rodzic, który będzie chciał wszcząć egzekucję, musi przedłożyć komornikowi wniosek egzekucyjny oraz wspomniane postanowienie sądu opiekuńczego.


Warto zaznaczyć, iż zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej dotyczy naruszenia tylko takich obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem, które określone zostały w orzeczeniu lub ugodzie. Pomocny w sformułowaniu rozstrzygnięcia sądowego w tym przedmiocie jest art. 113 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powołany artykuł zawiera otwarty katalog kontaktów z dzieckiem, co oznacza, że możliwe są kontakty realizowane w innych, niż określone w tym przepisie, formach.


Jak wynika z powyższych przepisów władnym do wydania stosownego postanowienia umocowany jest sąd opiekuńczy. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych nie reguluje pojęcia sądu opiekuńczego. Sąd opiekuńczy to sąd w znaczeniu funkcjonalnym – nie stanowi zatem elementu struktury sądownictwa. Z reguły funkcję sądu opiekuńczego pełni sąd rejonowy. W związku z powyższym wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, co ważne opłata sądowa za przedmiotowy wniosek nie jest wysoka i wynosi 40 zł, ponieważ zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Sąd przed wydaniem postanowienia w przedmiotowej sprawie wysłucha uczestników postępowania.


Ważne, iż w sytuacji gdy do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, oraz kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu. Przepis nie określa, czy niewykonanie, niewłaściwe wykonanie lub naruszenie obowiązków mają być zawinione, co sugeruje, że mogą być również niezawinione.


Autor: Marcin Zadrożny, aplikant adwokacki


Źródło: Hills LTS S.A.

12.03.2014


Tagi: rozwód, dzieci, odwiedziny