QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Oferta O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

PRAWO I KSIĘGOWOŚĆ

foto

System podatkowy w Polsce jest złożony, dlatego podatnicy często czują się...

foto

W połowie czerwca weszła w życie nowelizacja zaostrzająca przepisy dotyczące...

foto

Know-how jest swoistą „walutą gospodarki opartej na wiedzy”. W celu osiągnięcia...

foto

Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego Izby...

foto

Resort infrastruktury i budownictwa kontynuuje prace...

foto

Trybunał Sprawiedliwości UE przyznał każdej osobie „prawo do bycia zapomnianym”, tj. prawo do żądania...

foto

6 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę...

Paweł Grubiak

W jakim zakresie pracodawca może zbierać informacje o swoim przyszłym pracowniku...

giełda

18 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, wprowadzająca...

foto

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad rządowym projektem ustawy zmieniającej przepisy...

stacja benzynowa

Firmy w Polsce pierwszy raz przygotowują się do skorzystania z ulgi na badania i rozwój...

foto

NW maju 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało...

foto

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy mającej...

giełda

Po 20 latach prawo własności nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym osoby trzeciej nabywa posiadacz samoistny...

Zespół prawników Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, przygotował zestawienie najważniejszych zmian z zakresu podatków i prawa...

giełda

Większość wierzycieli i dłużniķów nie jest wciąż świadoma, że...

giełda

Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na...

giełda

Resort finansów zamierza objąć mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) również 47 typów usług budowlanych...

giełda

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, co dwunasty Polak był lub jest ofiarą stalkingu czyli nękania . Odmianą tradycyjnego stalkingu...

giełda

W ostatnich latach spore problemy interpretacyjne budziła kwestia opodatkowania przenośnych kontenerów, które są wykorzystywane...

giełda

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 roku prawo pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako las...

giełda

Po zakończonym w dniu 1 maja 2016 okresie przejściowym po akcesji Polski do UE cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego2...

giełda

Organy władzy samorządowej – prezydenci Warszawy oraz Krakowa – wydali stosowne akty prawne dotyczące korzystania z nieruchomości...

Jednym z dobrowolnych ubezpieczeń, jest ubezpieczenie mienia dla firm. Prowadzenie działalności gospodarczej obciążone jest ryzykiem...

giełda

Jak sprawnie przygotować się do nowych obowiązków informacyjnych po 3 lipca 2016 roku? Co stanowi informację poufną? Jakie informacje poufne spółka może opóźnić?...

giełda

Przepisy nowelizacji pozostawiają furtkę do obrotu ziemią z pominięciem prawa pierwokupu...

giełda

Powszechną praktyką jest podpisywanie protokołu zdawczo-odbiorczego w momencie zawarcia umowy leasingu, gdy jej przedmiot nie został...

giełda

Posiadanie statusu pracodawcy wiąże się bezpośrednio z wieloma obowiązkami i powinnościami. Istotna część z nich związana jest...

giełda

E-sąd to nic innego jak wydanie przez sąd elektronicznego wezwania do zapłaty mającego moc orzeczenia sądowego. Stosowane jest w mało...

giełda

Osoba małoletnia może odziedziczyć długi, jeśli jej przedstawiciel ustawowy nie złoży odpowiedniego oświadczenia. Długi te nie mogą być jednak...

giełda

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej należy do złożonych i długotrwałych procedur. W trakcie postępowania sądowego z przyczyn...

giełda

Przy rozliczeniach podatku od nieruchomości podatnicy, którzy posiadają grunty czy budowle leżące na terenie różnych gmin, muszą...

giełda

Weryfikacja cen transferowych służących tzw. optymalizacji podatkowej jednym z priorytetów MF w 2016 r...

giełda

Baker Tilly Poland przedstawia zmiany w ordynacji podatkowej w 2016 roku...

giełda

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych, nowe zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych, wprowadzenie zasady rozstrzygania...

foto

Zmiany w prawie budowlanym – które w znaczącej części weszły w życie z dniem 28 czerwca 2015 roku – są istotną szansą na...

Zestawienie najważniejszych dla przedsiębiorców zmian w prawie, jakie wniosą nowe przepisy od 1 stycznia 2016 roku przygotowane przez...

Dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów...

giełda

Nie można rozwiązać umowy najmu tylko z powodu upadłości wynajmującego...

Marcin Kiepas

Niebawem zlikwidowana zostanie luka prawna, która dotychczas pozwalała „przedsiębiorczym” przyszłym mamom w łatwy sposób uzyskać...

foto

Prawo do bezpiecznych warunków pracy ma każdy osoba, która znajdzie zatrudnienie w firmie funkcjonującej na terytorium Polski – takie postanowienie...

foto

Polski biznes apeluje o rozwiązanie problemu z przepisami dotyczącymi przedawnienia zobowiązań podatkowych. Aktualnie liczne wyjątki...

foto

Zgodnie z definicją kary umownej – na mocy art. 483 § 1 kodeksu cywilnego – można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub...

Marcin Kiepas

Dłużnicy alimentacyjni muszą liczyć się z tym, że nieuregulowanie należności oznacza nie tylko wiele utrudnień związanych z wpisem do wszystkich...

foto

Wedle przeprowadzanych w ostatnich latach badań rynku, już około 15 mln Polaków przynajmniej raz w życiu zrobiło zakupy przez Internet. Dawne obawy...

foto

Czy w spółce z o.o. można upoważnić osobę trzecią, która nie jest członkiem zarządu, do podejmowania niektórych czynności? Czy spółka może podjąć...

giełda

Z różnych przyczyn – politycznych czy gospodarczych – zdarzają się sytuacje, że ktoś inny – bez woli, a czasem również wiedzy właściciela...

giełda

W długoterminowych umowach najmu powierzchni komercyjnych niejednokrotnie pojawiają się klauzule umowne przyznające najemcy prawo...