QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom

W odróżnieniu od prawa cywilnego, przepisy Kodeksu Pracy nie regulują wyczerpująco roszczeń odszkodowawczych pracownika wobec pracodawcy. Obok możliwości uzyskania pełnego odszkodowania, Kodeks Pracy przewiduje odszkodowanie ograniczone do wysokości wynagrodzenia pracownika, wyliczonego za określony czas lub ustalonego na podstawie odrębnych przepisów powyżej określonej wartości minimalnej, pozostawiając sądowi możliwość dostosowania jego wysokości do konkretnego stanu faktycznego.


Roszczenie pracownika o pełne odszkodowanie obejmuje wysokość rzeczywiście poniesionej szkody oraz korzyści, jakie byłyby naturalnym następstwem pozostawania w stosunku pracy. Powstaje ono w wyniku naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika, powstałych m. in. w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy. Zgodnie z art. 99 § 1 i 2 Kodeksu Pracy, powoduje to powstanie po stronie pracownika roszczenia w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Nie dotyczy to przypadku, gdy umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, kiedy odszkodowanie ograniczone jest do wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Odmiennie uregulowane zostało naruszenie przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu czy mobbingu, powodujące uprawnienie do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Podobnie unormowano zamknięty katalog roszczeń, przysługujących pracownikowi w wyniku bezprawnego lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę. W przypadku niewłaściwego rozwiązania umowy o pracę zawartej na okres próbny, pracownikowi przysługuje odszkodowanie, w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego upływu umowa miała trwać. Pracownik, którego prawa zostały naruszone w wyniku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, może takie wypowiedzenie zakwestionować, żądając uznania je za bezskuteczne, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowania, o czym orzeka sąd pracy. Analogicznie uregulowane zostało rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy: w wyniku orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika czy w wyniku ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika. O ile pierwszy przypadek nie budzi wątpliwości i jest dość rzadko spotykany w praktyce, wątpliwości interpretacyjne budzić może ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę. Orzecznictwo wskazuje tu na winę umyślną lub rażące niedbalstwo pracodawcy, czego przykładem jest niewypłacanie pracownikowi w terminie całości lub części wynagrodzenia, choćby było spowodowane przyczynami niezawinionymi przez pracodawcę (wyrok Sądu Najwyższego z 4.4.2000 r., I PKN 516/99, OSNAPiUS 2001, Nr 16, poz. 516). Takiego naruszenia nie stanowi natomiast odsunięcie pracownika od pracy, zwolnienie z pełnionej funkcji czy kontrola prowadzonej przez niego dokumentacji finansowej (wyrok Sądu Najwyższego z 7.12.2006, I PK 123/06). Należy pamiętać, że zgodnie z art. 611 Kodeksu Pracy, nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia usprawiedliwia żądanie od niego odszkodowania, niezależnie od tego, czy pracodawca poniósł z tego szkodę (wyrok Sądu Najwyższego z 20.04.2005, III PK 2/05).


Powyższe zagadnienia z przyczyn obiektywnych stanowią jedynie zarys problematyki uregulowanej w prawie pracy. Należy jednak zaznaczyć, że tendencja orzecznicza ostatnich lat zmierza w kierunku zapewniania pracownikowi stabilnej pozycji jako podmiotu stosunków zatrudnieniowych (Sąd Najwyższy z dnia 17 lutego 1999 r., I PKN 578/05, OSNP 2000/7/263).


Autor: Anna Dylewska, prawnik w kancelarii e|n|w|c


Źródło: e|n|w|c

04.04.2011


Tagi: prawo pracy, Anna Dylewska


Udostępnij

SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Od połowy lipca, WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...