QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom

Odpowiedzialność pracodawcy dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy (odpowiedzialność kontraktowa) lub naruszenia określonego obowiązku (odpowiedzialność deliktowa). Ze względu na specyfikę obowiązków pracowniczych wynikających z umowy i podlegających regulacjom Kodeksu Pracy, cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy opiera się na zasadach ogólnych (istotny jest fakt powstania szkody, a nie łączący strony stosunek pracy).


Potwierdza to art. 130 Kodeksu Pracy, który stanowi, że w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy, stosuje się przepisy prawa cywilnego. Zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego, spowodowanie szkody rodzi obowiązek jej naprawienia, chyba, że jest następstwem okoliczności, za które sprawca nie ponosi odpowiedzialności. Przesłanką dochodzenia roszczeń jest więc wykazanie przez pracownika szkody majątkowej oraz związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy działaniem pracodawcy a zaistniałą szkodą. Typowym przykładem cywilnoprawnej odpowiedzialności pracodawcy jest wypadek przy pracy. Choć odpowiedzialność pracodawcy za szkodę, jaką pracownik poniósł wskutek wypadku przy pracy i choroby zawodowej określa Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, poszkodowany może dochodzić od pracodawcy dalszych roszczeń cywilnoprawnych jako świadczeń uzupełniających (o charakterze jednorazowym - odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jak i powtarzającym się – renta). Pracodawca może domagać się wyłączenia odpowiedzialności wykazując, że poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, co stosownie do okoliczności oraz stopnia winy stron, powoduje odpowiednie zmniejszenie odszkodowania. Należy pamiętać, że choć wspomniana ustawa wyłączyła z katalogu świadczeń powypadkowych odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku oraz przedmioty niezbędne do wykonywania pracy utracone lub uszkodzone w związku z wypadkiem przy pracy, kwestię tę reguluje art. 2371 § 2 Kodeksu Pracy. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie, w związku z wypadkiem, przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Nie dotyczy to jednak utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.


Choć niewielu zdaje sobie z tego sprawę, przedsiębiorca będący pracodawcą ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą nie tylko wobec pracownika, ale także wobec osoby, która stara się u niego o pracę, i to zarówno po zawarciu umowy przedwstępnej jak i na etapie negocjacji. Podstawą takiej odpowiedzialności są przepisy Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 72 § 2 Kodeksu Cywilnego, strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy. Powyższy przepis ma na celu zobowiązanie do uczciwego kontraktowania, zgodnie z zasadami dobrej wiary i dobrych obyczajów, zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Konsekwentnie, wobec braku uregulowań Kodeksu Pracy w zakresie umowy przedwstępnej, wskazuje się na odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego.


Konstrukcja cywilnoprawnej odpowiedzialności pracodawcy różni się od zasad przyjętych w przepisach prawa pracy. Zgodnie z ogólną regułą Kodeksu Cywilnego, co do zasady odpowiedzialność odszkodowawcza obejmuje szkodę w pełnej wysokości. Mimo zaś ochronnej funkcji prawa pracy, ostatnie zmiany wskazują na odchodzenie od ryczałtowego i limitowanego odszkodowania. Wskazuje się, że skoro podstawowe zasady prawa pracy nie sprzeciwiają się sięganiu po wynagradzanie szkód majątkowych do regulacji prawa cywilnego, modyfikowanie odpowiedzialności odszkodowawczej stron stosunku pracy nie znajduje uzasadnienia.


Autor: Anna Dylewska, prawnik w kancelarii e|n|w|c


Źródło: e|n|w|c

04.04.2011


Tagi: prawo pracy, Anna Dylewska


Udostępnij

SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Od połowy lipca, WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...