QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Wyższe odszkodowania dla zwalnianych pracowników – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi potencjalnych konsekwencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r. (SK 18/05) odnoszącego się do możliwości dochodzenia odszkodowania przez pracowników z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę pozwalam sobie przekazać informację prawną w tym zakresie.


Mój komentarz:


Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego otwiera pracownikom możliwość żądania od pracodawców odszkodowań przewyższających odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę określone przepisami kodeksu pracy. Podstawą dochodzenia takich roszczeń będę przepisy kodeksu cywilnego (art. 415 lub 471 kc) stosowane w oparciu o art. 300 kodeksu pracy. Oczywiście dochodzenie takich roszczeń będzie wymagało wykazania przesłanek odszkodowawczych (wina, związek przyczynowy, bezprawność działania pracodawcy i wreszcie szkoda) co oznacza, że odszkodowanie takie będzie potencjalnie znacznie trudniejsze do uzyskania niż odszkodowanie oparte o przepisy prawa pracy. Niemniej w celu uniknięcia tego typu roszczeń, które wypadku pracowników o wysokich wynagrodzeniach mogą być znaczne, sugeruję analizę każdego przypadku rozwiązania umowy i zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym sformułowanie przyczyn rozwiązania umowy. Siłą rzeczy również strona formalna wypowiedzeń winna podlegać szczególnemu nadzorowi.


Bardzo prosimy o ewentualne pytania Porady prawne

Niezależnie od mojego komentarza zachęcam do zapoznania się z informacją. Treść poniżej.


------------------------

Prawne konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r. (SK 18/05)


Zgodnie z przepisem art. 56 § 1 k.p. pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. Odszkodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (przepis art. 58 zd. 1 k.p.), a w przypadku umów na czas określony i na czas wykonania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego miała trwać umowa, nie więcej jednak niż za trzy miesiące (przepis art. 58 zd. 2 k.p. w związku z przepisem art. 59 k.p.).


Zgodnie z dotychczasową wykładnią Sądu Najwyższego wysokość odszkodowania przysługującego pracownikowi nie podlegała ocenie i uznaniu sądu pracy, była natomiast zależna wyłącznie od kryteriów obiektywnych, takich jak długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość wynagrodzenia pracownika. Odszkodowanie przysługiwało pracownikowi za samo bezprawne działanie pracodawcy, niezależnie od wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez pracownika - wyczerpując przy tym wszystkie z tego tytułu uprawnienia pracownika - choćby rzeczywista szkoda była wyższa od wysokości należnego odszkodowania (wyrok SN z 17 listopada 1981 r., I PR 91/81, OSNCP 1982/5- 6/81). W wyrokach z dnia 13 lutego 1991 r. (sygn. akt I PR 420/90) i z dnia 22 stycznia 2004 r. (sygn. akt I PK 252/03) Sąd Najwyższy wskazał, że roszczenia odszkodowawcze przewidziane w kodeksie pracy z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy wyłączają możliwość stosowania odszkodowawczych unormowań z kodeksu cywilnego.


Możliwość dochodzenia dalej idących roszczeń majątkowych, związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, w szczególności roszczeń odszkodowawczych opartych na ogólnych przepisach reżimu kontraktowego lub deliktowego dał pracownikowi dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r. (SK 18/05). Trybunał orzekł, że przepis art. 58 k.p. w związku z przepisem art. 300 k.p. rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych, niŜ określone w art. 58 k.p., roszczeń odszkodowawczych, związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.


W ocenie Trybunału, kwestionowane przepisy naruszają prawa majątkowe pracownika bezprawnie zwolnionego z pracy, w sposób sprzeczny z zasadami sprawiedliwości społecznej. Naruszenie zasady sprawiedliwości społecznej polega na uniemożliwieniu pracownikowi uzyskania pełnego naprawienia szkody wyrządzonej bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy.


W związku z tym, na podstawie przepisu art. 300 k.p., należy w tym zakresie stosować odpowiednio właściwe przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy art. 415 k.c. i n. lub art. 471 k.c. i n. W celu usunięcia stanu niekonstytucyjności nie będzie potrzebna interwencja ustawodawcy, a jedynie zmiana dotychczasowej linii orzeczniczej.


Bardzo prosimy o ewentualne pytania!


Porady prawne

Prawo Pracy - Porada Tygodnia


Opracował: mec. Wojciech Zając, Radca Prawny

                       Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy


Źródło: Kancelaria Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.