QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Grupa EBI uruchomi środki do wysokości 40 mld EUR na walkę z kryzysem wywołanym przez Covid-19

wykres


Grupa EBI szybko uruchomi środki do wysokości 40 mld EUR na walkę z kryzysem wywołanym przez Covid-19 i wzywa państwa członkowskie do ustanowienia kolejnej gwarancji na wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji udzielanej przez grupę EBI i krajowe banki promocyjne.

  • Grupa EBI oferuje wsparcie europejskim przedsiębiorstwom poszkodowanym w wyniku pandemii koronawirusa i jej skutków ekonomicznych
  • Finansowanie do wysokości 40 mld EUR może zostać uruchomione w krótkim czasie przy wsparciu w postaci gwarancji Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i środków z budżetu Unii Europejskiej
  • Dla sektora opieki zdrowotnej będą dostępne dodatkowe środki na infrastrukturę pomocy nadzwyczajnej oraz na opracowanie leków i szczepionek
  • Prezydent Hoyer wzywa do znaczącej, skalowalnej dodatkowej gwarancji ze strony państw członkowskich, aby zapewnić dostęp do finansowania dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji

Szybkie rozprzestrzenianie się wirusa jest dużym obciążeniem zarówno dla zdrowia publicznego, jak i dla gospodarki. Dzisiaj Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaproponowała środki, które mogą być podjęte we współpracy z Komisją Europejską i partnerami krajowymi w celu wsparcia przedsiębiorstw europejskich, wydatków na ochronę zdrowia oraz gospodarki UE jako całości.


- Covid-19 zbiera tragiczne żniwo wśród ludzi w całej Europie i na całym świecie. Bank, i ja osobiście, jesteśmy blisko ludzi cierpiących w wyniku rozprzestrzeniania się choroby. Pandemia wywiera również katastrofalne skutki gospodarcze, które są już dostrzegalne – powiedział prezes EBI Werner Hoyer. - Potrzebujemy zdecydowanej i natychmiastowej reakcji ze strony Unii Europejskiej. Europa potrzebuje kolejnego „wszystkiego, czego potrzeba”. Bank unijny zapewni pomoc w tym kryzysie, tak jak zawsze to robił, gdy w Europie pojawiały się trudności – czy to z powodu spowolnienia gospodarczego, czy też katastrof naturalnych. Natychmiast skoncentrujemy się na pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom oraz spółkom o średniej kapitalizacji. Bardzo potrzebują one wsparcia, i to szybkiego. We współpracy z państwami członkowskimi, Komisją Europejska i innymi partnerami finansowymi – w tym w szczególności krajowe banki promocyjne, chcemy uruchomić obszerny pakiet finansowy, który można wdrożyć natychmiast bez konieczności wprowadzania nowych przepisów.


Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, nadzorująca działalność w Polsce, dodała: - Koronawirus obecnie uderza bezpośrednio i ostro przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie i Polsce. Z tego powodu, w ramach szerszej reakcji Europy, Europejski Bank Inwestycyjny postanowił dziś wprowadzić zestaw środków mających przede wszystkim pomóc MŚP poradzić sobie z tym nieoczekiwanym szokiem i z ewentualnymi problemami z płynnością i kapitałem obrotowym w perspektywie krótko i średnioterminowej. Niezbędne jest utrzymanie zdrowych firm przy życiu i wspomaganie ich w dalszym wytwarzaniu towarów i usług, zatrudnianiu pracowników i płaceniu dostawcom. EBI ma długą tradycję pomagania MŚP. W 2019 r. bank unijny przeznaczył ponad 25 mld euro na MŚP na całym świecie, a w Polsce przeznaczył około 2 mld euro na polskie MŚP i spółki o średniej kapitalizacji, z ogólnej kwoty 5,4 mld euro na ogólne finansowanie polskiej gospodarki. Teraz wykorzystujemy tę wiedzę, intensyfikując nasze wysiłki na rzecz wspierania firm w tym niezwykle trudnym momencie, we współpracy ze wszystkimi naszymi lokalnymi partnerami.


Grupa EBI zaproponowała plan mający uruchomić finansowania w wysokości do 40 mld EUR. Środki te zostaną przeznaczone na kredyty pomostowe oraz inne środki mające złagodzić ograniczenia w zakresie płynności i kapitału obrotowego MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Grupa EBI, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który specjalizuje się we wspieraniu MŚP, będzie działać przy pomocy pośredników finansowych w państwach członkowskich i we współpracy z krajowymi bankami rozwoju.


Proponowany pakiet finansowy obejmuje następujące elementy:

  • Dedykowane systemy gwarancji dla banków oparte na istniejących programach do natychmiastowego wdrożenia, uruchamiające do 20 mld EUR finansowania;
  • Dedykowane linie płynności dla banków w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia kapitału obrotowego dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, w wysokości 10 mld EUR;
  • Dedykowane programy zakupów papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS), aby umożliwić bankom prywatnym przeniesienie ryzyka związanego z portfelami kredytów dla MŚP, mobilizując około 10 mld EUR wsparcia.

Wszystkie te działania mogą zostać szybko wdrożone w celu uzupełnienia niedoborów płynności i będą wdrażane we współpracy z krajowymi bankami promocyjnymi tam, gdzie to możliwe.


Ponadto prezes EBI Werner Hoyer wezwał państwa członkowskie do ustanowienia znaczącej i skalowalnej dodatkowej gwarancji dla EBI i krajowych banków promocyjnych, aby zapewnić otwarty dostęp do finansowania dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Gwarancja zapewniłaby paneuropejskie rozwiązanie o wiarygodnej wielkości i nadające się do natychmiastowego zastosowania. - Pomogłoby to uspokoić rynki i obywateli w czasach bezprecedensowej niepewności - powiedział prezydent Hoyer.


Chociaż do państw członkowskich należałoby ustalenie, skąd pochodzą środki na gwarancję, prezes Hoyer zasugerował, że można je wykorzystać z Europejskiego Mechanizmu Stabilności Finansowej (EFSM) lub same państwa członkowskie mogą połączyć swoje siły w tymczasowy nowy fundusz.


Ponadto Grupa EBI będzie korzystać z istniejących instrumentów finansowych udostępnianych wspólnie z Komisją Europejską, takich jak instrument finansowy na rzecz zwalczania chorób zakaźnych InnovFin, w celu finansowania projektów mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, znalezienie lekarstwa i opracowanie szczepionki przeciwko temu wirusowi. Grupa EBI będzie również wspierać działania nadzwyczajne służące finansowaniu pilnych projektów na rzecz ulepszenia infrastruktury i zaspokojenia potrzeb w zakresie sprzętu w sektorze opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu istniejących kredytów ramowych lub niewypłaconych kwot dostępnych w ramach projektów realizowanych w tym sektorze. Wartość portfela niezrealizowanych projektów Grupy EBI w sektorze opieki zdrowotnej wynosi obecnie około 5 mld EUR.


Prezes Hoyer powiedział: - Będziemy kontynuować to, co dotychczas robiliśmy dla sektora zdrowia. Jesteśmy już w kontakcie z firmami i organizacjami, które chcą sfinansować badania nad szczepionkami przeciwko Covid-19 i nad lekami na tę chorobę. Wszyscy przeżywamy trudne chwile, a Grupa EBI nie ustanie w staraniach, aby zapewnić, by bank unijny przyczynił się do szybkiego przezwyciężenia tego strasznego kryzysu.W skład Grupy EBI wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której bezpośrednimi udziałowcami są państwa członkowskie Bank może zaciągać na rynkach finansowych bardzo nisko oprocentowane pożyczki, zapewniając tym samym długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, które przyczyniają się do realizacji celów polityki unijnej, takich jak zrównoważony rozwój i tworzenie miejsc pracy, a także celów w zakresie klimatu. W ubiegłym roku EBI udostępnił środki w wysokości 63,3 mld EUR na projekty realizowane na całym świecie w takich sektorach, jak opieka zdrowotna i MŚP, oraz projekty związane z klimatem. EFI jest unijnym ramieniem kapitału podwyższonego ryzyka zapewniającym finansowanie i gwarancje na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przy czym Europejski Bank Inwestycyjny jest właścicielem większości udziałów w EFI. W 2019 roku Fundusz udostępnił środki w wysokości 10,2 mld EUR w formie gwarancji, udziałów kapitałowych oraz w ramach systemu finansowania sprzyjającego włączeniu społecznemu przeznaczone dla MŚP we wszystkich sektorach w całej Unii Europejskiej.


Główny wkład EBI w walkę z chorobami zakaźnymi i Covid-19 polega na zapewnianiu dostępu do finansowania dłużnego w formie „venture debt” (VD) w ramach planu inwestycyjnego dla Europy oraz instrumentu finansowego na rzecz zwalczania chorób zakaźnych (IDFF) InnovFin w ramach programu „Horyzont 2020”. IDFF jest przykładem udanej współpracy KE i EBI w obliczu kryzysu zdrowotnego. Za pośrednictwem tego instrumentu Europejski Bank Inwestycyjny wsparł 12 przedsiębiorstw (kredyty udzielone na łączną kwotę 241 mln EUR) w opracowywaniu leków i szczepionek przeciwko różnym chorobom zakaźnym. W ramach planu inwestycyjnego dla Europy EBI udzielił dalszego wsparcia 36 wysoce innowacyjnym firmom biotechnologicznym i medyczno-technicznym, udostępniając im środki wynoszące łącznie około 1 mld EUR. Dzięki swojej działalności związanej z kapitałem podwyższonego ryzyka EFI wspiera szereg innowacyjnych przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie nauk przyrodniczych.


Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

16.03.2020


Tagi: EBI, środki pomocowe, finansowanie, firmy


ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE