QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Zakaz konkurencji po zakończeniu umowy o współpracę

Czy w umowie o współpracy, zapis dot. zakazu pracy u konkurencji jest zgodny z prawem?

Opis sprawy: Od dwóch lat współpracowałam z firmą przedstawicielską w oparciu o UMOWĘ O WSPÓŁPRACY (musiałam zarejestrować własną działalność gospodarczą). Z końcem czerwca, umowę tę, firma przedstawicielska zerwała. W załączniku do umowy o współpracy jest następujący zapis:

"Przedstawiciel handlowy zobowiązuje się, że w okresie sześciu miesięcy od chwili rozwiązania umowy z............... nie podejmie pracy ani nie nawiąże współpracy z inną firmą lub osobą, która zajmuje się działalnością wymienioną w paragrafach umowy o współpracy.

W razie nie dotrzymania przez przedstawiciela handlowego powyższego zobowiązania, Zlecający ma prawo domagać się zwrotu kwoty XXX wraz z odsetkami za przebyte szkolenie."

Czy rzeczywiście przez pół roku nie mogę podjąć współpracy z firmą konkurencyjną ? I co z płatnością za szkolenie?mec. Wojciech Zając odpowiada:


Szanowna Pani,

Ustosunkowując się do Pani zapytania należy przede wszystkim podkreślić, iż zawarta przez Panią umowa o współpracę jest umową o charakterze cywilnoprawnym (nie zaś umową o pracę). W związku z tym do umowy tej należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego (a nie przepisy Kodeksu pracy). Przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują zaś kwestii zakazu konkurencji. Przyjmuje się zatem, iż w ramach swobody umów (art. 3531 kodeksu cywilnego) strony umów cywilnoprawnych (w tym także umowy o współpracę) mogą zawrzeć w umowie nie tylko klauzulę o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy, ale także po jej rozwiązaniu. Również treść takiej klauzuli strony mogą kształtować swobodnie, pod warunkiem jednak, że nie sprzeciwia się ona naturze stosunku zobowiązaniowego, ustawie, czy zasadom współżycia społecznego.


W związku z powyższym należałoby przyjąć, iż w ramach swobody umów Pani oraz druga strona umowy o współpracę mogliście zawrzeć klauzulę, iż przez okres 6 miesięcy będzie się Pani powstrzymywała od działań konkurencyjnych oraz zobowiązanie do zwrotu przez Panią kosztów szkoleń wraz z odsetkami w razie naruszenia tego zakazu.


Wskazać jednak należy, na istniejący w orzecznictwie pogląd, że strony umów cywilnoprawnych (w tym umowy o współpracę), która zawierają zakaz konkurencji po rozwiązaniu tej umowy powinny ustalić wysokość odszkodowania należnego za powstrzymywanie się od działań konkurencyjnych. Ponieważ w Pani przypadku w umowie o współpracę nie zostało przewidziane odszkodowanie z tytułu powstrzymywania się przez Panią od działań konkurencyjnych, istnieje możliwość, że w razie sporu sądowego sąd uzna taki zapis umowy za nieważny (jako sprzeciwiający się naturze tego zobowiązania, niezgodny z zasadami współżycia społecznego i naruszający zasadę ekwiwalentności). Nieważne będzie wówczas również zastrzeżenie dotyczące zwrotu kosztów szkolenia wraz z odsetkami.


Podkreślić jednak należy, iż linia orzecznicza nie jest w tym zakresie jednoznaczna.


Z pozdrowieniami


Wojciech Zając

Radca Prawny