QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Jak w umowie zawartej z Członkiem Zarządu określić zakres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 maja 2004 r., sygn. akt I PK 534/03, stanął na stanowisku, iż w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy należy skonkretyzować zakres tego zakazu, jednakże w przypadku osób wchodzących w skład organu osoby prawnej, mających dostęp do wszystkich informacji istotnych dla funkcjonowania jednostki organizacyjnej, zakres zakazu konkurencji może być określony ogólnie.


W przedmiotowej sprawie Sąd badał, czy zamieszczenie w umowie o pracę zawartej z Prezesem Zarządu spółki akcyjnej zapisu, iż „w okresie 12 miesięcy od dnia odwołania prezesa zarządu, jest on obowiązany do powstrzymywania się od prowadzenia interesów konkurencyjnych” jest równoznaczne z wprowadzeniem zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Odnosząc się do tej kwestii Sąd wyjaśnił, iż umowa ustanawiająca zakaz konkurencji jest umową cywilnoprawną, do której jedynie stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu pracy. Na tej zasadzie o zakresie zakazu konkurencji decyduje przede wszystkim zgodny zamiar stron. Regułą winno wprawdzie być określanie zakresu zakazu konkurencji w sposób skonkretyzowany, nieograniczający się do powołania ogólnej formuły ustawowej (zwłaszcza przy tzw. „pracownika szeregowych”). W przypadku jednak, gdy szczegółowe wskazanie zakresu zakazu groziłoby niebezpieczeństwem pominięcia istotnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a tak zazwyczaj jest w przypadku osób sprawujących u pracodawcy funkcje kierownicze i mających dostęp do wszystkich istotnych dla funkcjonowania danej jednostki informacji, zakres zakazu może być określony ogólnie. Również brak określenia przez strony odszkodowania z tytułu ustanowienia zakazu konkurencji nie stanowi przeszkody w uznaniu, iż umowa została zawarta przez strony skutecznie. W takim przypadku pracownikowi należy się bowiem wynagrodzenie wynikające z regulacji Kodeksu pracy.


Opracował: Wojciech Zając, Radca Prawny

                   Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy.