QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Niedopuszczalność jednostronnego odwołania przez pracodawcę oświadczenia o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2005 r., wydanym w sprawie I PK 176/04 stwierdził, iż skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia przesądza o tym, że pracownik, który nie wyraża zgody na cofnięcie oświadczenia woli w tym przedmiocie, nie ma obowiązku podporządkowania się poleceniom pracodawcy świadczenia pracy. Odwołanie oświadczenia o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia możliwe jest więc tylko za zgodą pracownika.


Powyższe orzeczenie zapadło w sprawie pracownika, który miał zastrzeżony w umowie o pracę 12-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca wypowiadając mu umowę o pracę zwolnił go jednocześnie od obowiązku świadczenia pracy. Jednak po upływie kilku miesięcy pracodawca cofnął oświadczenie o zwolnieniu pracownika od obowiązku świadczenia pracy i wezwał go do stawienia się do pracy celem jej świadczenia ze wskazaniem, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo potraktowane zostanie jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracownik, mimo ponawianych wezwań, odmawiał stawienia się do pracy argumentując, iż odwołanie oświadczenia w tym przedmiocie wymaga jego zgody. W efekcie pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Sąd Najwyższy uznał, iż rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w tym trybie było niezasadne. Podzielając w tym zakresie argumentację pracownika Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca skutecznie zwalniający pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie może następnie odwołać jednostronnie swojego oświadczenia woli i żądać od pracownika świadczenia pracy. Odwołanie tego oświadczenia wymaga bowiem zgody pracownika. Pracownik, który nie wyrazi zgody na cofnięcie oświadczenia pracodawcy nie ma obowiązku podporządkowania się poleceniom nakazującym mu świadczenie pracy, a niezastosowanie się pracownika do tych poleceń nie może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych stanowiące podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Z powołanego orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że decyzja w kwestii zwolnienia pracownika od obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z uwagi na jej możliwe następstwa a także trudności z jej zmianą, winna być przez pracodawcę starannie przemyślana.


Opracował: Wojciech Zając, Radca Prawny

                   Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy.