QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Nowe zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego

Jak już wcześniej informowaliśmy 21 października ubiegłego roku został przyjęty pakiet rozporządzeń unijnych wprowadzających małą rewolucję na unijnym rynku transportowym. Są to przypomnijmy:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U.UE.L.2009.300.72);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U.UE.L.2009.300.88).

Z treścią tych aktów prawnych zainteresowani mogą się zapoznać na portalu internetowym Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, pod adresem: http://www.ozptd.pl/news/678/15.html.


Uprawnienia do wykonywania działalności przewozowej

Nowe przepisy przyniosą dla naszych przedsiębiorców sporo zmian. Wśród najważniejszych na pierwszym miejscu należy wymienić nowe rodzaje uprawnień wymaganych od przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy. Pokazuje to tabela:Jak widać do 4 grudnia 2011 r. przedsiębiorcy będą musieli uzyskać nowe dokumenty, gdyż dotychczasowe uprawnienia stracą ważność. Wszyscy przewoźnicy, niezależnie od obszaru na którym wykonują przewozy, będą musieli uzyskać jednakowe zezwolenie na wykonywanie przewozów drogowych. Dodatkowo przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy, oprócz zezwolenia będą zobowiązani uzyskać licencję wspólnotową. Kto będzie wydawał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy także kto będzie wydawać nowe licencje wspólnotowe. Nie określono też zasad i trybu wymiany dotychczasowych uprawnień na nowe dokumenty. A czas ucieka i wątpliwe jest, aby można było wymienić kilkaset tysięcy dokumentów w kilka miesięcy.


Warunki, których spełnienie wymagane jest od przewoźnika

Oprócz samych uprawnień, zmienione są także warunki, których spełnienie już wkrótce będzie wymagane od przewoźnika.Sporym zaskoczeniem dla polskich przedsiębiorców może być wymóg posiadania siedziby i bazy eksploatacyjnej. Wiele tysięcy firm, których biuro znajduje się teoretycznie w mieszkaniu i których pojazdy parkują na parkingu pod blokiem lub na polu, będzie musiało podjąć spory wysiłek w celu dostosowania się do nowych wymagań. I akurat w tym przypadku konieczność dostosowania się do przepisów unijnych wyjdzie na dobre naszemu krajowemu rynkowi przewozów drogowych.


Kompetencje zawodowe

Pierwsze ze wskazanych wyżej warunków dotyczą kompetencji zawodowych przewoźnika. Tak jak dotychczas firma będzie musiała wykazać się osobą zarządzającą transportem posiadającą odpowiedni certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika. Nie mniej diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.


Porównanie obecnych i przyszłych wymagań wobec tej osoby pokazuje tabela:* od 4 grudnia 2011 r. dodatkowym wymaganiem dla osoby zarządzającej operacjami transportowymi, która została wyznaczona przez przedsiębiorcę w drodze umowy cywilno-prawnej ma być:

 • zamieszkanie na terenie wspólnoty
 • spełnianie wymagań w zakresie dobrej reputacji i kompetencji zawodowej
 • sprecyzowanie w umowie zadań, które ta osoba ma wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły,
 • określenie zakresu obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem,
 • zagwarantowanie niezależności tej osoby od kontrahentów przewoźnika,
 • ograniczenie liczby przedsiębiorstw, w których ta osoba zarządza transportem do 4,
 • ograniczenie floty pojazdów, którymi ta osoba zarządza we wszystkich przedsiębiorstwach do 50.

Analiza nowych przepisów pozwala przyjąć, że zarządzanie operacjami transportowymi ma polegać na wykonywaniu zadań związanych w szczególności:

 • z utrzymaniem i konserwacją pojazdów,
 • ze sprawdzaniem umów i dokumentów przewozowych,
 • z podstawową księgowością,
 • z przydzielaniem ładunków lub usług kierowcom i pojazdom, oraz
 • ze sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem.

Nowe rozwiązania mogą spowodować, iż w dniu 4 grudnia 2011 r. może w niektórych firmach zabraknąć osób zarządzających transportem. Wynika to z dwóch okoliczności. Po pierwsze, znaczna część osób zarządzających transportem w oparciu o umowę cywilno-prawną nie będzie spełniać dodatkowych wymogów określonych dla takich osób. Po drugie, nie ma jeszcze przepisów prawa krajowego określającego zasady uznawania certyfikatów kompetencji zawodowej przewoźnika wydawanych w zakresie krajowego transportu drogowego. Jedynie posiadacze certyfikatów CPC na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych mogą spać spokojnie. Te ostatnie dokumenty będą z całą pewnością uznawane.


Dobra reputacja

Dotychczasowy wymóg dobrej reputacji pozostaje utrzymany, aczkolwiek zmienią się szczegółowe wymagania w tym zakresie. Pokazuje to poniższa tabela:Sytuacja finansowa

Także w przypadku wymogu wykazania się odpowiednią sytuacją finansową, od 4 grudnia 2011 r. zmienią się jedynie szczegółowe rozwiązania. Porównanie obecnych i przyszłych rozwiązań tak, jak poprzednio pokazane jest w tabeli:Pojazdy

W zakresie wymogu posiadania pojazdu, nowe przepisy nie wprowadzą nic nowego. Tak jak dotychczas przewoźnik będzie musiał wykazać się posiadaniem co najmniej jednego zarejestrowanego pojazdu.


Siedziba

Posiadanie siedziby jest nowym wymogiem, który zacznie obowiązywać od 4 grudnia 2011 r. W stosunku do siedziby nowe przepisy unijne wymagają, aby składała się z lokali, w których są prowadzone (i przechowywane) dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp muszą mieć organy uprawnione do nadzoru i kontroli przewoźnika.


Baza eksploatacyjna

Posiadanie bazy eksploatacyjnej jest kolejnym nowym wymaganiem. Trzeba tutaj wskazać, że Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego już od dłuższego czasu postulował wprowadzenia takiego wymogu do polskiej ustawy o transporcie drogowym. Także ten wymóg będzie obowiązywać od 4 grudnia 2011 r. Baza eksploatacyjna powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenia i sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności związanej z pojazdami w sposób rzeczywisty i ciągły. Niestety te wymagania nie są precyzyjne i dlatego należy rozważyć ich dookreślenie w krajowych przepisach, aby uniemożliwić dowolną ich interpretację przez organy uprawnione do nadzoru i kontroli przewoźnika.


Podsumowanie

Z powyższego, krótkiego omówienia nowych rozwiązań wynika, że bez wydania odpowiednich polskich przepisów prawa krajowego najpóźniej na początku IV kwartału 2010 r., nasi przedsiębiorcy mogą nie zdążyć z przygotowaniem się do nowych wymagań. Ponadto istnieje duża obawa, iż polska administracja nie zdąży na czas z wymianą dokumentów, o ile na całą wymianę nie będzie przewidziany co najmniej jeden rok. I tu mogą być duże problemy, gdyż zagranicznym służbom kontrolnym ciężko będzie przyjąć tłumaczenia, że brak dokumentów nie jest zawiniony przez polskiego przewoźnika i kara pieniężna powinna być nałożona na polskie władze.


Opracowanie: Maciej Wroński, OZPTD


Transport i logistyka


Źródło: eprzewoźnik

05.03.2010


Tagi: eprzewoźnik, transport, przewoźnik drogowy

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE