QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą traktowane jako jedna

Świadczenie tej samej rodzajowo pracy poza normalnym czasem na podstawie innej umowy o pracę jest kontynuowaniem pracy w godzinach nadliczbowych.


Taka konkluzja wynika z treści wyroku sądu apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2006 r. syg. akt III APa 24/06 opubl. OSA 2007/7/12. Sprawa dotyczyła lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę z Zakładem Opieki Zdrowotnej w P., a następnie zawarł kolejną umowę o pracę z tym samym Zakładem Opieki Zdrowotnej dotyczącą pracy na Izbie Przyjęć Chirurgicznej. Realizację obowiązków wynikających z umowy dotyczącej zatrudnienia na Izbie przyjęć powód rozpoczynał po zakończeniu wykonywania obowiązków z pierwszej umowy. Charakter wykonywanej pracy był tożsamy. W tym stanie rzeczy sąd apelacyjny, odmiennie niż sąd I instancji, uznał że powód zawarł nie dwie odrębne umowy, ale jedną umowę z pozwanym, przewidującą zatrudnienie na stanowisku lekarza chirurga, która to umowa została jedynie uzupełniona o pełnienie przez powoda dyżurów w Chirurgicznej Izbie Przyjęć, będącej jednostką organizacyjną szpitala w P. Zdaniem sądu zarówno strony tych umów zostały określone w identyczny sposób, jak i tożsamy był rodzaj czynności, do wykonywania których zobowiązany był pracownik. Wszystkie te okoliczności świadczą o istnieniu pomiędzy stronami tylko jednego stosunku pracy. Świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest bowiem kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie takich umów stanowi, w opinii sądu, obejście przepisów o czasie pracy, przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy.


Opracował: Wojciech Zając, Radca Prawny

                   Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy.