QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 

Wrocławianie zapłacą już teraz dużo więcej za wywóz śmieci

Wrocław, 02.01.2013 - Czy rzeczywiście podwyżka musiała być tak wysoka? Czy mogły zapaść inne decyzje w Urzędzie Marszałkowskim, które ograniczyłyby drastyczne podwyżki cen dla mieszkańców części województwa. Chcemy to ustalić. W świetle informacji, jaką uzyskaliśmy tuż przed świętami z Ministerstwa Środowiska wynika, że można było zdecydować inaczej. Wrocławski magistrat zwrócił się do UOKiK o wyjaśnienie sytuacji z instalacją Chemeko.


NAJNOWSZE INFORMACJE

Dzisiaj, 2 stycznia 2013 roku została opublikowana odpowiedź, jakiej udzielił wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski na list spółdzielców w sprawie drastycznego wzrostu opłat za śmieci oraz zmianą związaną z przejęciem przez gminę gospodarki odpadami. W swojej wypowiedzi wiceprezydent poinformował, że konieczność korzystania z instalacji biologiczno-mechanicznej w miejscowości Rudna Wielka w gminie Wąsosz wynika z przyjętego planu gospodarowania odpadami przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. W tej sprawie zwróciłem się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.


Poprosiliśmy zatem Urząd Marszałkowski o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie decyzji o ustanowieniu instalacji Chemeko jako stacji regionalnej w świetle wypowiedzi wiceprezydenta Adamskiego i wcześniejszej informacji, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Środowiska.


02.01.2013 - Otrzymaliśmy następującą odpowiedź z UMWD:

W uchwalonym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 uwzględniono, zgodnie z przepisami, planowane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1.01.2012 r. Stąd też, instalacja zlokalizowana w Rudnej Wielkiej, gm. Wąsosz została wskazana w planie jako planowana regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych w regionie północno-centralnym gospodarki odpadami komunalnymi.


Dopiero, po stwierdzeniu faktu zakończenia budowy wspomnianej instalacji, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, taką instalację uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami lub dokonuje się zmiany w tej uchwale.


Dnia 24.09.2012 r. firma CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4-6 przedłożyła do tut. organu zgłoszenie o zakończeniu budowy instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-biologicznym (RIPOK MBP) w regionie północno-centralnym, zlokalizowanej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz.


Tym samym, zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, umożliwiające zmianę statusu instalacji w Rudnej Wielkiej z instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu północno-centralnego gospodarki odpadami komunalnymi na regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-biologicznym (RIPOK MBP) w regionie północno-centralnym.


Zatem, w listopadzie br. - zgodnie z przepisami - została zmieniona uchwała ws. wykonania WPGO2012, w której instalacja mechaniczno-bilogicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Rudnej Wielkiej uzyskała status instalacji regionalnej (RIPOK MBP)w regionie północno-centralnym.


Natomiast, instalacja w Jaroszowie nadal posiada status instalacji zastępczej (IZ), gdyż jest jeszcze w trakcie rozbudowy w celu dostosowania do wymagań przewidzianych dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-biologicznego ich przetwarzania. Dopiero po zakończeniu wspomnianej rozbudowy i spełnieniu wszystkich wymagań prawnych w tym zakresie - zgodnie z wymaganiami prawa – będzie możliwe wyznaczenie jej jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-bilogicznego ich przetwarzania w regionie północno-centralnym gospodarki odpadami komunalnymi.


Na nasze pytanie: Dlaczego w listopadzie zmieniono status instalacji Chemeko z awaryjnej na regionalną, a budowanej instalacji w Jaroszowie zmieniono status na awaryjną? Urząd Marszałkowski odpowiedział:


28.12.2012 - "W uchwalonym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 uwzględniono, zgodnie z przepisami, planowane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1.01.2012 r. Stąd też, instalacja zlokalizowana w Rudnej Wielkiej, gm. Wąsosz została wskazana w planie jako planowana regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych w regionie północno-centralnym gospodarki odpadami komunalnymi.


Dopiero, po stwierdzeniu faktu zakończenia budowy wspomnianej instalacji, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, taką instalację uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami lub dokonuje się zmiany w tej uchwale.


Dnia 24.09.2012 r. firma CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4-6 przedłożyła do tut. organu zgłoszenie o zakończeniu budowy instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-biologicznym (RIPOK MBP) w regionie północno-centralnym, zlokalizowanej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz.


Tym samym, zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, umożliwiające zmianę statusu instalacji w Rudnej Wielkiej z instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu północno-centralnego gospodarki odpadami komunalnymi na regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-biologicznym (RIPOK MBP) w regionie północno-centralnym.


Zatem, w listopadzie br. - zgodnie z przepisami - została zmieniona uchwała ws. wykonania WPGO2012, w której instalacja mechaniczno-bilogicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Rudnej Wielkiej uzyskała status instalacji regionalnej (RIPOK MBP)w regionie północno-centralnym.


Natomiast, instalacja w Jaroszowie nadal posiada status instalacji zastępczej (IZ), gdyż jest jeszcze w trakcie rozbudowy w celu dostosowania do wymagań przewidzianych dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-biologicznego ich przetwarzania. Dopiero po zakończeniu wspomnianej rozbudowy i spełnieniu wszystkich wymagań prawnych w tym zakresie - zgodnie z wymaganiami prawa – będzie możliwe wyznaczenie jej jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-bilogicznego ich przetwarzania w regionie północno-centralnym gospodarki odpadami komunalnymi".


Zadaliśmy zatem kolejne pytania: Z informacji z MŚ wynika jasno, że nie było potrzeby ustanawiania najdroższej instalacji Chemeko jako głównej dla tego regionu, można było spokojnie poczekać do ukończenia budowy zakładu w Jaroszowie lub koło Środy. A Chemeko mogło być, np. instalacją zastępczą – pewnie nie podyktowałaby w tej sytuacji tak wysokich cen. Jak Państwo skomentujecie zatem Waszą decyzję w świetle informacji, którą uzyskaliśmy z Ministerstwa Środowiska? Czy przed podjęciem decyzji o ustanowieniu Chemeko, jak instalacji głównej, mieliście Państwo wiedzę o kosztach tej instalacji? Bowiem w świetle wypowiedzi z Ministerstwa, taki zakład przed podjęciem decyzji ma obowiązek przedstawić kalkulacje kosztów i ceny i dopiero potem jest podejmowana decyzja. A może Chemeko wprowadziło Was w błąd i podniosło ceny po Państwa decyzji?


28.12.2012 - Odpowiedzi UMWD: "Tak jak Pan zacytował Taka kalkulacja kosztów może być dla gminy podstawą weryfikacji cen proponowanych przez prowadzących instalację i ewentualnego jej negocjowania. Kalkulację otrzyma zatem gmina, ponieważ gmina jest odpowiedzialna za przeprowadzenie przetargu w celu wyłonienia podmiotu odbierającego odpady.


Fragment odpowiedzi ministerstwa Obowiązek analizy rynku, określenia potrzeb inwestycyjnych, tak aby na terenie województwa powstała liczba instalacji zapewniających zagospodarowanie odpadów z terenu województwa, należał do marszałka województwa dotyczył wskazania niezbędnej liczby instalacji (istniejących na rynku i planowanych z decyzją środowiskową), a nie określenia polityki cenowej podmiotów prowadzących takie instalacje. Podkreślam, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego nie ma wpływu na ceny usług dot. zagospodarowania odpadów i nie ma możliwości ingerencji w te ceny.


Dodatkowo, przepis prawa określa, że niezwłocznie po zakończeniu budowy każdej instalacji regionalnej ujętej w Planie, musi zostać ona umieszczona w uchwale ws. wykonania Wojewódzkiego Planu. Nie można było zatem „spokojnie poczekać” na pozostałe, które są jeszcze w trakcie budowy". Piotr Błaszków, Dyrektor Wydziału Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


Czy można było zdecydować inaczej? Cytujemy informację, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Środowiska, którą przytaczamy w pełnym brzmieniu:


27.12.2012 - MŚ: "Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Natomiast w przypadku, gdy regionalna instalacja nie została jeszcze uruchomiona, wówczas można skierować ww. rodzaje odpadów do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi na terenie regionu. Obowiązek analizy rynku, określenia potrzeb inwestycyjnych, tak aby na terenie województwa powstała liczba instalacji zapewniających zagospodarowanie odpadów z terenu województwa, należał do marszałka województwa.


Nie są znane powody podniesienia cen za przetwarzanie odpadów komunalnych w przytoczonej instalacji. Jednakże należy pamiętać, że prowadzący regionalną instalację jest obowiązany przedstawić kalkulację kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Taka kalkulacja kosztów może być dla gminy podstawą weryfikacji cen proponowanych przez prowadzących instalację i ewentualnego jej negocjowania.


Natomiast założeniem nowego systemu gospodarki odpadami jest budowa instalacji przez gminy, które w ramach przejęcia odpowiedzialności za wytworzone na ich terenie odpady komunalne będą racjonalnie kształtowały ceny za odpady."


Informacje pozostawiamy bez komentarza. Wnioski możecie wyciągnąć Państwo sami. Szczegóły Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w dalszej części materiału.


Przypominamy, że już za kilka dni wejdzie w życie znaczna podwyżka opłat (nawet do 100%) za wywóz śmieci. Od Nowego roku zacznie obowiązywać część nowych przepisów wchodzącej w życie "ustawy śmieciowej". Śmieci z Wrocławia będą mogły trafić tylko w jedno miejsce do zakładu Chemeko-System w Rudnej Wielkiej - 90 km od Wrocławia. Firma ta podyktowała najwyższą cenę w województwie za przetworzenie odpadów - 369 zł za tonę, do tego dochodzą koszty transportu. Jest to dwukrotnie więcej niż firmy wywożące śmieci płaciły za to do tej pory.


Zgodnie z zapisami w nowej ustawie, 27 czerwca 2012 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Dokument przygotowany przez UMWD podzielił województwo na sześć "regionów śmieciowych", dla każdego z nich ustalono regionalny i awaryjny zakład do odbioru i przetwarzania odpadów.


Dla regionu, w skład, którego wszedł Wrocław na zakład regionalny wyznaczono będącą w budowie instalację w Jaroszowie koło Strzegomia, zaś jako awaryjną zakład Chemeko-System w Rudnej Wielkiej. Jednak 8 listopada 2012 roku UMWD dokonał zmiany i zakład Chemeko został ustalony jako regionalny punkt odbioru odpadów dla tego regionu, natomiast budowanemu zakładowi w Jaroszowie przyznano status awaryjny. W tej sytuacji firma Chemeko mogła podyktować wysokie ceny za przyjmowanie i przetwarzanie odpadów. Teraz także nowobudowane zakłady po uruchomieniu zaproponują równie wysokie ceny, zbliżone do Chemeko, a mogło być inaczej, gdyby ceny podyktowane zostały przez rynek, a nie przez jedną firmę, która ustawiła ceny na dłuższy okres czasu w tym regionie. Przełoży się to także na wysokość "podatku śmieciowego", który będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 roku.


Jeśli ktoś może podzielić się z nami wiedzą w tej sprawie, to prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: biuro@qbusiness.pl wraz z adnotacją, czy można informacje opublikować. Nadmieniamy, że nie chodzi nam o ustalenie winnych, tylko faktu, czy można było uniknąć tak wysokiej podwyżki. Nie ma sensu szukać winnych, bowiem sprawa jest skomplikowana. Trudno polemizować z zapisami w uchwalonej "ustawie śmieciowej", zaś każdy z urzędów ma swoje argumenty.


Sprawa jest bardzo poważna, bowiem jeśli teraz część mieszkańców regionu zerwie umowy o wywóz śmieci ze względów ekonomicznych (usługodawcy informują o takiej możliwości w przesłanych pismach), to nasze lasy, rowy i podwórka utoną w odpadach. Truć nas będą opary z palonych śmieci w piecach domowych, przynajmniej do lipca, kiedy zostanie wprowadzony "podatek śmieciowy".

Problem wzrostu kosztów dotyczy także firm, instytucji, handlu, biurowców, itp.

Dlatego będziemy dla Państwa aktualizować materiał w miarę pozyskiwania nowych informacji, które napływają do nas w tej sprawie.


22.12.2012, godz. 00.30

Opublikowaliśmy nowe stawki podatku śmieciowego, który przedstawił wrocławski magistrat. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony przez Radę Miejską, opłaty te będą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku: Magistrat ogłosił nowy projekt systemu opłat za śmieci od 1 lipca 2013 roku.14.12.2012, godz. 17.00

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, na której UMWD przedstawił nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jaką rolę pełni samorząd województwa w świetle zapisów w tzw. "ustawie śmieciowej". Z przekazanych informacji jasno wynika, że to gminy od Nowego Roku będą odpowiedzialne za odbiór i zagospodarowanie "produkowanych" przez nas śmieci. Według informacji przedstawionych przez UMWD, gmina Wrocław oraz inne gminy wchodzące w skład ustanowionego regionu "śmieciowego" nie przygotowały się do wdrożenia nowych przepisów i nie zabezpieczyły żadnego punktu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych spełniającego nowe kryteria. W konsekwencji mieszkańcy za wywóz śmieci zapłacą najwięcej w województwie. Szczegóły poniżej.


Zmiany systemu gospodarowania odpadami wynikają z konieczności dostosowania wymagań określonych w dyrektywach unijnych do prawa krajowego. Brak wywiązania się z wymagań unijnych skutkuje bardzo wysokimi karami nakładanymi na kraje członkowskie. Zmiany mają dodatkowo służyć środowisku, poprzez wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów oraz spalania odpadów w piecach (jednej z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w miastach).


Narzędziem realizującym wymagania UE jest m.in. aktualna „ustawa śmieciowa”. Na jej mocy gmina przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy.


Zobacz podział na regiony: Uchwała Sejmiku Dolnośląskiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012


Obecnie, czyli w okresie przejściowym, w regionie północno-centralnym województwa istniejąca instalacja regionalna Chemeko znajduje się w Rudnej Wielkiej. Trwa rozbudowa instalacji w Jaroszowie (obecnie instalacja zastępcza, zakończenie budowy czerwiec 2013) oraz budowana jest planowana instalacja regionalna w gminie Środa Śląska (obręb Kryniczno, zakończenie budowy w kwietniu 2013).


Ze względu na to, że Wrocław nie przygotował instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz dalszego ich składowania lub spalania w spalarni. Sejmik, zobligowany przepisami, ujął RIPOK Chemeko, w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami, jako spełniający wszelkie normy prawne i środowiskowe, a przez to będący docelowym punktem wywożenia odpadów.


Marszałek Województwa Dolnośląskiego nie ma wpływu na ceny usług dot. zagospodarowania odpadów i nie ma możliwości ingerencji w te ceny. Marszałek ma natomiast obowiązek wskazać bezpieczne dla środowiska i zgodne z obowiązującym prawem środowiskowym RIPOK-i, spośród instalacji istniejących na rynku, zbudowanych przez gminy lub przedsiębiorstwa prywatne i planowanych. Resumując, Marszałek koordynuje istniejący fizycznie system, a nie tworzy go od podstaw.Właścicielem odpadów są mieszkańcy a gmina ma znikomy udział w kontrolowaniu systemu. Liczy się relacja między mieszkańcem a odbiorcą odpadów, na którą samorząd nie ma wpływu.Właścicielem odpadów wytworzonych przez mieszkańców jest gmina! Firma odbierająca odpady od mieszkańców jest wyłaniana przez gminę na podstawie przetargu. Gmina w pełni kontroluje system.


Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami:

W głosowaniu, w którym przyjęto Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, „za” głosowało 27 radnych, przy czterech głosach wstrzymujących się i ani jednym głosie sprzeciwu. Plan uzyskał pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska stosunkiem głosów 10 „za” i braku głosów wstrzymujących się oraz przeciw.


Główne założenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:

1. określenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu;

2. wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów.

3. plan zamykania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.


Gminy ustawowo są zobowiązane m.in. do:

1. zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

2. przejęcie przez nią obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy,

3. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania,

4. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK lub IZ, w przypadku braku RIPOK, lub jego awarii czy braku mocy przerobowych).

5. organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,

6. ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne zbieranie będzie obejmować przynajmniej następujące frakcje: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

7. tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Gminy wskazują także miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,

8. podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


13.12.2012, godz. 16.00

"Jesteśmy zaskoczeni decyzją sejmiku samorządowego dotyczącą ustawy o gospodarowaniu odpadami. Szczególnie ze względu na działania sprzeczne z podstawowymi regułami gospodarki wolnorynkowej. Trudno nam się pogodzić z tego rodzaju działaniem przedstawicieli lokalnej społeczności. Liczymy na to, że otrzymamy stosowne wyjaśnienia tych niezrozumiałych w tym momencie działań, w imię dobrze pojętego interesu społecznego".

Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club


13.12.2012, godz. 15.30

Stanowisko wrocławskiego Magistratu:

"Zgodnie ze zmianami w ustawie o odpadach, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012r. zakazuje się przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi.


Podział województwa na regiony oraz wskazanie instalacji regionalnych następuje, zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o odpadach w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, który jest przygotowywany przez marszałka województwa i następnie uchwalany przez sejmik województwa.


Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 wraz z uchwałą nr XXIV/617/12 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 został opublikowany dnia 31 sierpnia 2012r. i wszedł w życie po 14 dniach, tj. w dniu 13 września 2012r. Od tego dnia powstał obowiązek przekazywania odpadów do instalacji regionalnych wskazanych w uchwale w sprawie wykonania planu, a w przypadku braku określonego rodzaju instalacji, do instalacji wskazanych dla danego regionu jako instalacje zastępcze. Uchwala w sprawie wykonania planu została zmieniona uchwałą z dnia 8 listopada nr XXVIII/803/12.


Podziału województwa na regiony dokonał Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a zatwierdził Sejmik Województwa. Miasto nie miało wpływu na ustalenie tego podziału. Na etapie zatwierdzania planu wniesiono szereg uwag, które w większości nie zostały uwzględnione. Ponadto w projekcie WPGO dla regionu północno – centralnego, do którego przypisano Wrocław, brak było instalacji do mechaniczno – biologicznego zagospodarowania odpadów, co umożliwiało, do czasu realizacji własnej instalacji, kierowanie odpadów zmieszanych do instalacji zastępczych. Uchwałą z dnia 8 listopada nr XXVIII/803/12 Sejmik Województwa zmienił listę instalacji regionalnych dodając instalację MBP w Rudnej Wielkiej, co skutkuje obowiązkiem przekazywania odpadów zmieszanych do tej instalacji.


Opisana wyżej sytuacja niewątpliwie wpłynie na wysokość opłat zagospodarowania odpadów. Cena za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w Rudnej Wielkiej są ponad dwukrotnie wyższe od tych jakie obowiązywały do tej pory.


Należy nadmienić, że do tej instalacji będą przekazywane tylko odpady zmieszane przeznaczone do mechaniczno-biologicznego przetwarzania, natomiast odpady przeznaczone do składowania będą mogły być przekazywane również do innych instalacji (składowisko w Jaroszowie). Odpady zebrane selektywnie (papier, tworzywa, szkło) będą mogły być przekazywane do innych instalacji, również położonych poza regionem, czyli takich, które zaproponują najkorzystniejsze warunki cenowe. Odpady zielone będą natomiast zagospodarowywane w miejskiej kompostowni odpadów zielonych. Wobec powyższego, im bardziej mieszkańcy będą się przykładać do selektywnego zbierania odpadów, tym mniejsze będą koszty zagospodarowania odpadów. Jak wynika z posiadanych przez Urząd informacji do czerwca 2012r. planowane jest uruchomienie dwóch kolejnych, wpisanych do WPGO jako planowane, instalacji MBP – w Krynicznie i w Jaroszowie, co powinno wpłynąć na zmianę polityki cenowej operatora instalacji w Rudnej Wielkiej".


Od redakcji: działania jakie Magistrat chce podjąć zostały zawarte w wywiadzie z wiceprezydentem Wojciechem Adamskim, publikowanym poniżej.


13.12.2012, godz. 9.25

Nasz komentarz do wypowiedzi UMWD:

To prawda, że na terenie województwa funkcjonuje tylko kilka instalacji spełniających nowe normy, ale czy rzeczywiście podział na regiony został dokonany obiektywnie i zgodnie z zasadami ekonomii? Wrocławskie odpady mają być wożone do najdroższego zakładu oddalonego od miasta o około 90km. Tymczasem koło Oławy, niecałe 20km od Wrocławia funkcjonuje zakład, który oferuje cenę nieporównywalnie niższą - 210 zł za tonę śmieci, ale obsługuje inny region. Ponadto ustawa, na którą powołuje się UMWD nie precyzuje kryteriów podziału województwa na regiony. Decyzja o takim, a nie innym podziale zapadła właśnie w tym Urzędzie. Nie wiemy, czym kierowano się przy tym podziale, ale można było przecież postarać się, aby w każdym z tych regionów funkcjonowały choć dwie instalacje spełniające normy i można by było wybrać na regionalną tą, która oferuje niższą cenę w wyniku przetargu.


13.12.2012, godz. 7.45

Zapytaliśmy Urząd Marszałkowski: Na jakiej zasadzie na regionalny punkt została wybrana firma Chemeko-System? Odpowiedź rzecznika prasowego:

"W regionie północno-centralnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ujęto wszystkie istniejące instalacje oraz instalacje planowane, na realizacje których przed dniem 1 stycznia 2012 r. wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmieszane odpady komunalne wytwarzane m.in. w regionie północno-centralnym powinny być kierowane do instalacji regionalnej położonej w tym regionie, służącej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Obecnie, czyli w okresie przejściowym, w regionie północno-centralnym istniejąca instalacja regionalna służąca do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych znajduje się w Rudnej Wielkiej. Instalacja w Rudnej Wielkiej pierwotnie zakwalifikowana była jako instalacja zastępcza, a po rozbudowie i oddaniu do użytkowania nowej instalacji służącej do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieniła status na regionalną instalację z dniem wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Nr XXVIII/803/12 z dnia 8 listopada 2012 r. po zakończeniu budowy i sprawdzeniu spełnienia przez nie wymogów prawa, zostaną ujęte w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012, jako regionalne instalacje. Marszałek Województwa Dolnośląskiego nie ma wpływu na ceny usług dot. zagospodarowania odpadów i nie ma możliwości ingerencji w te ceny”. Ustawa zobowiązuje gminy do zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”


12.12.2012, godz. 19.00

Na miejskim portalu www.wroclaw.pl opublikowany został obszerny wywiad z wiceprezydentem Wrocławia Wojciechem Adamskim, który zapytany o zakres podwyżek powiedział: - Oczywiście, że przesada. Sytuacja wynika stąd, że w wyznaczonym przez marszałka regionie północno-centralnym, w którym znajduje się Wrocław, działa tylko jedna RIPOK i to aż 84 km od miasta, w Rudnej Wielkiej niedaleko Góry. Restrykcyjne zapisy ustawy „śmieciowej” zmuszą firmy zajmujące się odbiorem odpadów do kursowania do tej oddalonej miejscowości, zamiast jak dotychczas do składowisk położonych o kilkanaście, najdalej dwadzieścia kilka kilometrów. Już samo to wygeneruje ogromne koszta, a ponadto zarządzająca RIPOK w Rudnej Wielkiej firma Chemeko System wprowadza najwyższe opłaty za przyjmowanie śmieci w całym województwie, na poziomie prawie 370 zł za tonę, czyli o od 100 do nawet 200 zł drożej niż gdzie indziej.


Na pytanie: Czy władze Wrocławia zamierzają coś zrobić w tej sprawie? Wiceprezydent odpowiedział: - Oczywiście tak, chociaż polskie prawo nie daje nam tu dużego pola do popisu. Najważniejsze z punktu widzenia wrocławian jest zastopowanie tych horrendalnych podwyżek. Żeby tak się stało RIPOK w Rudnej Wielkiej musi utracić pozycję wyłącznego odbiorcy śmieci. Będziemy do tego dążyć na trzy sposoby. Po pierwsze, w ramach Komisji Dialogu Społecznego spróbujemy wypracować wspólne stanowisko, w którym zaapelujemy do rządu i parlamentu o głębsze zmiany ustawy „śmieciowej”, uwzględniające okres przejściowy i możliwość zawieszenia obowiązku dostarczania śmieci do konkretnej RIPOK, jeśli ma ona w regionie gospodarki odpadami pozycję monopolistyczną. Po drugie, zwrócimy się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o zbadanie zasad wprowadzenia nowego cennika przez firmę Chemeko System. Po trzecie wreszcie, spotkamy się z właścicielami tej firmy i w bezpośrednich rozmowach postaramy się wpłynąć na ich politykę cenową. Przyjmujemy, że działający racjonalnie przedsiębiorcy uwzględnią realia gospodarcze i rynkowe, a także myślą o wieloletniej współpracy z samorządami. Wierzę, że któreś z działań wpłynie na sprowadzenie – powiedzmy to uczciwie – nieuniknionych podwyżek, do realnego poziomu.


Pełny wywiad na stronie: http://www.wroclaw.pl/wywoz_smieci_drozszy_juz_od_1_stycznia,.dhtml


12.12.2012, godzina 10.00

Zgodnie z przyjętym dokumentem, nasze województwo zostało podzielone na sześć regionów, w których obligatoryjnie wyznaczono firmy do których z danego regionu można wywozić śmieci i odpady komunalne, i tylko tam. Miasto Wrocław zaliczono do regionu północno-centralnego, który w tym zakresie ma obsługiwać firma Chemeko-System poprzez instalację w Rudnej Wielkiej koło Wąsosza. Firmy obsługujące Wrocław nie mogą już od 1 stycznia wywozić lub utylizować we własnym zakresie lub wybrać sobie sortownię na podstawie wynegocjowanych cen. Muszą zawieźć odpady tylko do Rudny Wielkiej bez względu na cenę.


Po tych zmianach koszt utylizacji np. dla Alby wzrasta o 100% z 185zł za tonę we własnej sortowni aż do 369 zł w wyznaczonym przez Sejmik zakładzie w Rudnej Wielkiej. Do tego dochodzi koszt transportu około 50 zł za tonę.


Sprawdziliśmy jaką cenę oferuje np. Zakład Gospodarki Odpadami w Gaci koło Oławy, znacznie bliżej Wrocławia niż Rudna Wielka (ma obsługiwać region wschodni) i okazało się, że ich cena utylizacji za 1 tonę odpadów to 210 zł wobec 369 zł za tą samą tonę w firmie Chemeko-System.


W związku z tym wszystkie firmy obsługujące Wrocław zostały zmuszone do wprowadzenia znacznych podwyżek na swoje usługi, przykładowo Alba za standardowy pojemnik 120l podnosi cenę z 55zł do 72zł dla odbiorcy indywidualnego we Wrocławiu.


Poprosiliśmy wczoraj Urząd Marszałkowski o wyjaśnienie tej sytuacji, a zwłaszcza czym kierowano się wyznaczając obligatoryjnie miejsca do wywozu odpadów i dlaczego firmy operujące w naszym województwie nie mogą współpracować z sortowniami na podstawie cen rynkowych, tylko muszą płacić tyle ile zostanie im podyktowane przez wyznaczoną firmę.


Otrzymaliśmy odpowiedź z Dolnośląskiego Urzędu Marszłakowskiego, że zapisy zawarte w uchwalonym planie są zgodne z nową ustawą śmieciową i wymaganiami UE. Sytuacja rynkowa z odbiorem odpadów zmieni się w regionach w momencie ukończenia kolejnych inwestycji. Zwiększy się wówczas liczba punktów odbierających śmieci w naszym województwie, m.in. nowy zakład koło Jaroszowa ma być oddany za 6 miesięcy. Ale nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi dlaczego w tym tzw. okresie przejściowym w niektórych regionach ustanowiono firmy, które uzyskały monopol i mogą dyktować ceny za utylizację, jak w przypadku regionu dla Wrocławia. Przecież w tym okresie można było dopuścić wybranie punktu utylizacji na podstawie wynegocjowanych cen przez firmy zajmujące się oczyszczaniem miasta. Dlaczego mieszkańcy zmonopolizowanych regionów mają płacić więcej? Na to pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi...


Przyznam się, że nie rozumiemy o co tu chodzi i dlaczego zdecydowano się na takie nierynkowe rozwiązanie, które daje dowolność w wyznaczaniu ceny. Firma Chemeko-System zdając sobie sprawę, że nie mając konkurencji w swoim regionie może zarobić na nas ogromne pieniądze i w imię prawa uchwalonego przez radnych wojewódzkich podyktowała bardzo wysokie ceny.


Wcale nie dziwimy się firmie Chemeko-System, że postanowiła wykorzystać sytuację i w najkrótszym czasie postarać się o zwrot kosztów inwestycji i zarobić ile się da. W końcu śmieci to świetny interes. W biznesie rządzi pieniądz, nie ma czasu na sentymenty, więc "Sorry Manitu, business is business".


Biorąc pod uwagę inne podwyżki, które czekają nas z początkiem roku śmiało można powiedzieć, że wiele domowych budżetów takich kosztów już nie wytrzyma. Sytuacja jest kompletnie nie jasna i nie zrozumiała dla nikogo. Przecież przy mądrej polityce podwyżka byłaby zbędna lub minimalna.


Jesteśmy bardzo ciekawi, co ma do powiedzenia mieszkańcom Wrocławia i regionu Urząd Marszałkowski. Dlaczego w imię ustanowionego prawa daje zarobić ogromne pieniądze firmie Chemeko-System. Dlaczego jest taka duża rozpiętość cen pomiędzy sortowniami i czy w ogóle jest kontrola tych cen.


Można też spodziewać się, że wiele osób zerwie umowy na wywóz śmieci, gdyż nie będą w stanie opłacić takich rachunków. Przybędzie zatem śmieci w lasach, rowach i na ulicach. Truć nas będą osoby palące śmieciami w piecach. Zapisy zawarte w ustawie wręcz pogorszą sytuację z zarządzaniem śmieciami w Polsce. Czy o to chodziło ustawodawcy?


Jeszcze wierzymy, że tak nie jest. Poprosiliśmy Ministerstwo Środowiska o interpretację art. 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na który w swoim uzasadnieniu na nasze pytania powołał się Urząd Marszałkowski. Wierzymy, że dostaniemy odpowiedź i podzielimy się tymi informacjami na naszym portalu.


Urzędnicy zafundowali wszystkim Wrocławianom niespodziewany prezent pod choinką. Bardzo im dziękujemy. A od stycznia - drogi mieszkańcu Wrocławia - płacz i płać!


Źródło: QBusiness.pl

12.12.2012


Tagi: stawki, wywóz śmieci, ustawa śmieciowa, zarządzanie odpadami


DAWG

NOWOCZESNE POWIERZCHNIE PRZEMYSŁOWE

mieszkanie

CTPark Opole oferuje dla inwestorów nowoczesne powierzchnie przemysłowe na terenie strefy ekonomicznej...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej platformie elektronicznej...

STUDIA PODYPLOMOWE

giełda

MWSLiT to istniejąca od 2001 r., specjalistyczna, niepubliczna...

KUP BIURO! WROCŁAW-KRZYKI

mieszkanie

Na sprzedaż biuro o pow. 136,76 mkw na II p. w nowoczesnym budynku biurowym przy ul. Wałbrzyskiej 6 we Wrocławiu...

SPOTKANIA BIZNESOWE

DO WYNAJĘCIA W ŚRÓDMIEŚCIU WROCŁAWIA

giełda

Do wynajęcia hala z przeznaczeniem na cele produkcyjno-magazynowe przy ul. Góralskiej we Wrocławiu...

KOWR WE WROCŁAWIU - NOWE OFERTY!

KOWR O/Wrocław prezentuje nieruchomości zabytkowe i grunty inwestycyjne, na które...

KINNARPS - MEBLE

foto

Rodzina krzeseł menedżerskich z serii Collection S firmy Kinnarps została ZWYCIĘZCĄ...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Od połowy lipca, WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...